“Hoe gro­ter het dia­frag­ma, hoe be­ter het ef­fect.”

CHIP FOTO Magazine - - Achtergrond -

1 Op­bou­wen

Als ach­ter­grond heb je een zwart la­ken of een zwart stuk kar­ton no­dig. In elk ge­val groot ge­noeg voor de be­no­dig­de uit­sne­de. Plaats de doek of het kar­ton zo dat er geen vouw ont­staat. Zo krijg je net als in een fo­to­stu­dio geen har­de ran­den in de fo­to. Het licht ab­sor­be­ren­de zwart zorgt voor een zeer neu­tra­le ach­ter­grond.

2 Ca­me­ra plaat­sen

Zet de glas­ve­zel­lamp op de doek (of het kar­ton) en zet je sta­tief zo neer dat het ob­jec­tief zich mid­den bo­ven de lamp be­vindt. Ac­ti­veer Li­ve-View en be­paal de uit­sne­de. Zorg dat de po­ten van het sta­tief of an­de­re sto­ren­de ele­men­ten niet in beeld zijn. Fo­to­gra­feer je uit de hand, dan kun je waar­schijn­lijk be­ter de zoe­ker ge­brui­ken.

3 Kies je ob­jec­tief

Het is be­lang­rijk dat je voor een ma­croob­jec­tief met een groot dia­frag­ma kiest. Ver­der is het be­lang­rijk om hand­ma­tig scherp te stel­len, want al­leen op die ma­nier kun je het ef­fect van de fo­to he­le­maal zelf be­pa­len. Dat doe je bij­voor­beeld door niet di­rect op de licht­bron zelf scherp te stel­len, maar juist kort er­voor.

4 Tips en va­ri­a­ties

Af­han­ke­lijk van het per­spec­tief dat je ge­ko­zen hebt, kun je ver­schil­len­de looks en zeer ver­schil­len­de re­sul­ta­ten cre­ë­ren. Bij­voor­beeld wan­neer je af­zon­der­lij­ke glas­ve­zels aan el­kaar vast­maakt, of in plaats van bo­ven­af van­af de zij­kant fo­to­gra­feert. Je kunt de fo­cus ver­leg­gen of de lamp zo draai­en dat er an­de­re kleu­ren zicht­baar wor­den.

5 Ca­me­ra in­stel­len

Kies de hand­ma­ti­ge mo­dus (M) en open het dia­frag­ma maxi­maal. Let er bij het be­lich­ten op dat je geen fo­to­gedeel­tes over­be­licht, zo­dat al­le struc­tu­ren her­ken­baar blij­ven. Dit kun je con­tro­le­ren met be­hulp van Li­ve-View. Als ISO-waar­de kies je door­gaans de laag­ste mo­ge­lijk­heid. Bij de mees­te ca­me­ra’s is dat 100.

6 Na­be­wer­king

In Ca­me­ra Raw kun je met de re­ge­laars Scha­du­wen en Lo­kaal cont. de af­zon­der­lij­ke ve­zels ver­ster­ken. Met de re­ge­laar Wit­te tin­ten maak je te hel­de­re ge­deel­tes wat don­ker­der. TIP: Wan­neer je de­ze fo­to met een an­de­re fo­to wilt men­gen, ge­bruik je de over­vloei­mo­dus Ble­ken om zwar­te ge­deel­tes te la­ten ver­dwij­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.