ASUS ProArt Chal­len­ge

CHIP FOTO Magazine - - ASUS ProArt Challenge -

Een col­la­ge is een ver­za­me­ling fo­to’s over een be­paald on­der­werp, een sfeer of een mo­ment. Bij een re­gen­boog­col­la­ge wor­den fo­to’s ge­or­ga­ni­seerd op volg­or­de van de kleu­ren van de re­gen­boog. Dit kan ho­ri­zon­taal, ver­ti­caal maar ook dia­go­naal. Ge­bruik de re­gen­boog als in­spi­ra­tie voor je col­la­ge en maak eerst een aan­tal keu­zes al­vo­rens te star­ten.

Een goe­de re­gen­boog­col­la­ge is niet mak­ke­lijk om te ma­ken. Je krijgt het bes­te re­sul­taat als je een mooi cen­traal the­ma of een spe­ci­fiek on­der­werp kiest. Maak voor­af een plan van wat je wilt ma­ken. Ga niet luk­raak pro­be­ren, maar maak een cre­a­tie­ve in­de­ling en be­paal het aan­tal af­beel­din­gen en vlak­ken dat je per kleur no­dig hebt. Voor een mooie over­loop van de ver­schil­len­de af­beel­din­gen zorg je dat de be­lich­ting en com­po­si­tie van de fo­to’s bij el­kaar aan­slui­ten.

Als je één on­der­werp in ver­schil­len­de kleu­ren weer­geeft in de col­la­ge, is het be­lang­rijk dat het stand­punt van de ca­me­ra en de groot­te van het on­der­werp in el­ke af­beel­ding mat­chen. Je kunt na­tuur­lijk ook voor een puur kleur­ver­loop gaan, zon­der cen­traal voor­werp maar met een the­ma, zo­als fruit, au­to’s of kle­ding. Be­kijk de fo­to’s hier­naast en laat je in­spi­re­ren voor de ASUS ProArt Chal­len­ge.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.