5 tips voor span­nen­de luchtfoto’s

CHIP FOTO Magazine - - Drones -

1 Lood­recht: ab­strac­te fo­to’s – en min­der is vaak meer

De kracht van de klei­ne vlieg­ma­chi­nes is dat dro­nes el­ke denk­ba­re hoek kun­nen pak­ken. Voor­al het klas­sie­ke vo­gel­per­spec­tief is een aan­ra­der. Be­weeg de drone recht over het ge­wens­te on­der­werp en kan­tel de ca­me­ra ver­ti­caal naar be­ne­den. Laat je in­spi­re­ren door lij­nen, af­gren­zin­gen en kleu­ren. Lan­ge be­lich­tings­tij­den be­ho­ren ook tot de mo­ge­lijk­he­den.

2 Ver­geet de voor­grond niet

Net als bij de fo­to­gra­fie op de grond moet je re­ke­ning hou­den met een paar com­po­si­tie­re­gels wan­neer je van­uit de lucht fo­to­gra­feert. Naast de re­gel van der­den en een goe­de kleu­ren­com­po­si­tie is juist ook de ver­hou­ding tus­sen voor- en ach­ter­grond bij­zon­der in­te­res­sant.

3 Ge­bruik een on­ge­com­pri­meerd be­stands­for­maat

Wan­neer je fo­to­gra­feert met DSLR of sys­teem­ca­me­ra heb je de keus om te schie­ten in ver­schil­len­de be­stands­for­ma­ten. Bij som­mi­ge dro­nes heeft de pi­loot ook de­ze keu­ze. Wil je de af­beel­din­gen ach­ter­af nog be­wer­ken, kies dan ze­ker voor het raw-for­maat als je de mo­ge­lijk­heid hebt.

4

Uit­ge­brei­de voor­be­rei­ding

Meest­al kun je rond de twin­tig à der­tig mi­nu­ten vlie­gen, af­han­ke­lijk van de ac­cu­ca­pa­ci­teit en tem­pe­ra­tuur. De­ze duur is in de mees­te ge­val­len vol­doen­de om je on­der­werp vast te leg­gen. Als je je tijd zo ef­fi­ci­ënt mo­ge­lijk wil be­nut­ten, be­reid je dan goed voor en ana­ly­seer mo­ge­lijk on­der­wer­pen voor­af op sa­tel­liet­beel­den.

5 De laag­vlie­ger: bij­zon­der per­spec­tie­ven

Ook dicht­bij de grond of het wa­ter kun je ga­ve fo­to’s ma­ken, bij­voor­beeld net bo­ven het wa­ter­op­per­vlak mid­den in een meer. De ca­me­ra’s van som­mi­ge dro­nes kun je ook wat naar bo­ven kan­te­len. Het re­sul­taat is dan een fo­to van on­der­af die het on­der­werp meer kracht laat uit­stra­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.