Be­kijk het eens van een an­de­re kant

Ar­chi­tec­tuur­fo­to’s moe­ten het heb­ben van pre­ci­sie en cre­a­tie­ve per­spec­tie­ven. Al­leen zijn die niet al­tijd ge­mak­ke­lijk te vin­den. We la­ten je daar­om zien hoe je het bes­te te werk kunt gaan.

CHIP FOTO Magazine - - Drones -

Het mooie aan ar­chi­tec­tuur­fo­to­gra­fie is dat je het praktisch al­tijd en over­al kunt doen. Je hebt ten­slot­te al­leen een ge­bouw no­dig als on­der­werp en daar­van zijn er in ons dicht­be­volk­te land­je meer dan ge­noeg. Het weer le­vert ook praktisch geen be­per­kin­gen op, want je kunt zo­wel bij be­wolkt weer als in een lek­ker zon­ne­tje prach­ti­ge en af­wis­se­len­de fo­to’s ma­ken. Wat be­treft je uit­rus­ting hoef je ook niet al te veel aan te schaf­fen. Met een een­vou­di­ge ca­me­ra met kit­lens kun je al voor­uit. Heb je een sta­tief, dan is dat ze­ker een plus­punt.

Wat echt be­lang­rijk is bij ar­chi­tec­tuur­fo­to­gra­fie, is een goed oog voor vor­men, lij­nen en per­spec­tie­ven. Daar­om la­ten we je hier drie on­ge­brui­ke­lij­ke ma­nie­ren zien die je kunt ge­brui­ken om ge­bou­wen eens van een an­de­re kant te la­ten zien. Je kunt er ge­lijk mee aan de slag!

Met de hier­voor ge­noem­de per­spec­tie­ven kun je al flink gaan ex­pe­ri­men­te­ren. Maar dat kun je ook doen met ver­schil­len­de ob­jec­tie­ven, zo­dat je nog veel meer mo­ge­lijk­he­den tot je be­schik­king hebt. Een groot­hoek­zoom­ob­jec­tief van 10-14mm of een 70-200 te­le­zoom zijn bij­voor­beeld pri­ma in­ves­te­rin­gen. Daar­mee veran­der je het per­spec­tief op ob­jec­ten die dicht­bij en ver weg zijn. Je kunt er het ge­voel voor groot­te en af­stand mee la­ten ver­dwij­nen. Ze­ker wan­neer je meer ab­strac­te re­sul­ta­ten wilt, zul je veel ple­zier be­le­ven aan der­ge­lij­ke ob­jec­tie­ven. Hier­naast nog een paar tips voor ab­strac­te ar­chi­tec­tuur­fo­to’s.

- 1 EV

- 2 EV

+ 1 EV

+/- 0 EV

+ 2 EV

Fo­to: Ar­jan de Ja­ger (iS­tockp­ho­to)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.