Com­po­si­tie, kleur­con­trast en zwart-wit

CHIP FOTO Magazine - - Smartphone -

De fo­cus klopt, het on­der­werp is mooi–en toch is de fo­to niet zo mooi als je ver­wacht had. Dat kan ko­men door­dat de com­po­si­tie niet klopt. Ge­bruik de re­gel van der­den en de Fi­bo­n­ac­ci­reeks (gul­den sne­de) om de fo­to be­ter vorm te ge­ven. Veel smartpho­nes heb­ben een hulp­ras­ter dat je aan of uit kunt zet­ten.

Ster­ke con­tras­ten zo­als rood-blauw leg­gen dui­de­lijk meer na­druk op de per­soon, zo­als je ziet in de fo­to hier­naast. Wil je meer ex­pe­ri­men­te­ren met con­tras­te­ren­de kleu­ren, zoek dan ze­ker eens de kleu­ren­cir­kel van Jo­han­nes It­ten op, voor in­spi­ra­tie.

Zwart-wit­fo­to’s zijn erg af­han­ke­lijk van con­tras­ten. Ge­bruik daar­om be­wust lich­te en don­ke­re kleur­to­nen, zo­als zwar­te ma­ke-up op een bij­na wit ge­zicht. De zwart-wit­mo­dus die de mees­te smartpho­nes te­gen­woor­dig wel heb­ben, helpt je daar­bij. Ex­pe­ri­men­teer ook met de in­stel­lin­gen voor hel­der­heid en con­trast.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.