Ac­qui­si­tie is niet mijn ding, maar toch wil ik met fo­to­gra­fie mijn brood ver­die­nen. Wat kan ik het bes­te doen?

CHIP FOTO Magazine - - Werken als zelfstandig fotograaf -

Er zijn twee mo­ge­lijk­he­den: scha­kel de hulp in van een der­de par­tij. Dat kan een agent­schap zijn of een an­de­re free­lan­cer. Hier­door ont­staat wel een ze­ke­re druk wat de in­kom­sten be­treft. Want de­ze ex­ter­ne hulp kost (pe­ri­o­diek) geld. Een al­ter­na­tief is het ge­bruik ma­ken van dis­tri­bu­tie­ka­na­len, die niet pe­ri­o­diek vas­te kos­ten re­ke­nen. Bij­voor­beeld met be­hulp van een win­kel die helpt met het ver­ko­pen van je fo­to‘s. Of bied je fo­to‘s aan bij een stock­agent.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.