Zou ik met gra­tis of zeer gun­stig ta­rief moe­ten beginnen?

CHIP FOTO Magazine - - Werken als zelfstandig fotograaf -

Ver­mijd dat! Als je zelf pro­jec­ten ini­ti­eert om bij­voor­beeld je port­fo­lio sa­men te stel­len, is dat na­tuur­lijk geen pro­bleem. Als klan­ten jou gra­tis of zeer goed­koop wil­len in­hu­ren, moet je niet ak­koord gaan. An­ders zijn de­ze op­dracht­ge­vers na­der­hand nau­we­lijks meer be­reid de ‘nor­ma­le‘ prijs te be­ta­len. Je bent im­mers al ak­koord ge­gaan met een gun­sti­ger ta­rief. Zo­dra je de prijs dan ein­de­lijk wilt stel­len op het be­drag dat fair is voor jouw dienst, ha­ken de­ze klan­ten mo­ge­lijk af. En dan moet je weer naar nieu­we af­ne­mers op zoek gaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.