Be­ken­de be­drijfs­vor­men

CHIP FOTO Magazine - - Werken als zelfstandig fotograaf -

Een­mans­zaak

Een per­soon is ei­ge­naar en de­ze is zo­wel pri­vé als za­ke­lijk aan­spra­ke­lijk voor de on­der­ne­ming. Een­vou­dig op te rich­ten en der­hal­ve de meest voor­ko­men­de vorm on­der zzp‘ers. De winst is vol­le­dig voor de ei­ge­naar en met een een­mans­zaak kom je in aan­mer­king voor een aan­tal be­las­ting­voor­de­len zo­als zelf­stan­di­gen­af­trek en MKB-winst­vrij­stel­ling. Jaar­re­ke­ning niet ver­plicht, aan­ne­men per­so­neel toe­ge­staan.

Ven­noot­schap on­der fir­ma (v.o.f.)

Lei­ding ligt in han­den van twee of meer per­so­nen. Al­le ven­no­ten leg­gen ka­pi­taal in en dra­gen bij aan de on­der­ne­ming, ie­de­re ven­noot is vol­le­dig ver­ant­woor­de­lijk voor even­tu­e­le schul­den. Winst wordt ver­deeld on­der de ei­ge­na­ren. Met een Ven­noot­schap on­der fir­ma kom je ook in aan­mer­king voor fis­ca­le voor­de­len, zo­als on­der­ne­mers­af­trek, in­ves­te­rings­af­trek, MKB-winst­vrij­stel­ling.

Be­slo­ten Ven­noot­schap (BV)

Een di­rec­teur en even­tu­eel aan­deel­hou­der. Ei­ge­na­ren in prin­ci­pe niet aan­spra­ke­lijk voor even­tu­e­le schul­den van de BV. Aan­de­len niet vrij over­draag­baar. Min­der be­las­ting­voor­de­len dan de een­mans­zaak. Voor­de­li­ger voor on­der­ne­ming met gro­te win­sten. Op­rich­ting via de no­ta­ris.

Naam­lo­ze ven­noot­schap (NV)

En­ti­teit waar­bij de aan­de­len - in te­gen­stel­ling tot de BV - vrij over­draag­baar zijn. Groot aan­deel­hou­der­schap. Aan­deel­hou­ders in prin­ci­pe slechts aan­spra­ke­lijk tot maxi­maal hun ge­ïn­ves­teer­de be­drag.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.