Lang le­ve ma­cro!

CHIP FOTO Magazine - - Column -

Voor­jaars­bloei­ers zo­als sneeuw­klok­jes en bos­ane­moon­tjes la­ten zich weer zien. Niet al­leen heer­lijk om te zien, ze ge­ven ook het be­gin aan van het ma­cro­sei­zoen. Wie be­kend is met mijn fo­to­gra­fie weet dat ik rui­ge land­schap­pen, leeu­wen, oli­fan­ten en bloe­men fo­to­gra­feer. Dat lijkt in schril con­trast te staan met ma­cro, maar dat is niet zo. De na­tuur is na­me­lijk mooi in al zijn fa­cet­ten. Als het om fo­to­gra­fie gaat, is ma­cro het mak­ke­lijkst be­reik­baar. Je hoeft er niet voor op reis te gaan en de ap­pa­ra­tuur is re­de­lijk be­taal­baar. Als je van bokeh houdt, zo­als ik, heb je niet eens een ma­cro­lens no­dig. Er zijn ver­schil­len­de zo­ge­naam­de vin­ta­ge ob­jec­tie­ven zo­als He­li­os, Porst, Do­mi­plan, waar naar mijn smaak de on­scherp­te vaak nog mooi­er is dan van nieu­we ma­cro-ob­jec­tie­ven. Ik vind ze speel­ser en dro­me­ri­ger. De­ze ob­jec­tie­ven zijn soms tien­tal­len ja­ren oud. Op Mark­plaats en Ebay wor­den ze te koop aan­ge­bo­den. Wat je no­dig hebt is een adap­ter, een ring zo­dat de ou­de lens op je ca­me­ra past. En ook een tus­sen­ring zo­dat je met die lens ma­cro­fo­to’s kunt ma­ken.

Van al­le vor­men van na­tuur­fo­to­gra­fie is ma­cro bij uit­stek de vorm waar­bij je het cre­a­tiefst kunt zijn. Je kunt ie­de­re bloem van al­le kan­ten en hoe­ken fotograferen, en bij ie­de­re kan­te­ling van je ca­me­ra zie je in de zoe­ker hoe het beeld tel­kens ver­an­dert. Een cen­ti­me­ter la­ger, ho­ger, naar links of naar rechts, het beeld is steeds weer to­taal an­ders. Ga voor­al eens op ge­lij­ke hoog­te van de bloem lig­gen, of la­ger zelfs en kijk dan eens door de zoe­ker. Een ma­gi­sche we­reld ver­schijnt dan! Als je de tijd neemt, goed kijkt en naar die ene mooie com­po­si­tie zoekt, kun je dus de meest op­ti­ma­le fo­to ma­ken. De mooi­ste com­po­si­tie vin­den is een mix van on­der­werp en ach­ter­grond bij ma­cro. De ach­ter­grond moet rus­tig ge­noeg zijn zo­dat die niet gaat af­lei­den. Het is het mooist wan­neer de ach­ter­grond niet he­le­maal egaal is, maar bij­voor­beeld zo­als op de­ze fo­to, een beet­je ‘ge­veegd’.

Grap­pig ge­noeg is het vaak zo dat in een heel veld van bos­ane­moon­tjes er maar en­ke­le bloe­men zijn, die een mooie ach­ter­grond heb­ben. Dus het is wel even zoe­ken en vaak ook let­ter­lijk in de zoe­ker kij­ken, voor­dat je ziet wat de ca­me­ra ziet.

Kij­ken als een fo­to­graaf is ei­gen­lijk ge­woon goed kij­ken en zoe­ken. En vin­den. Veel ple­zier ge­wenst dit ko­men­de ma­cro sei­zoen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.