ND-fil­ters

CHIP FOTO Magazine - - Advertorial -

Een ac­ces­soi­re dat zeer ge­schikt is om met een drone te ge­brui­ken, is een ND-fil­ter. ND-fil­ters zijn Neu­tral Den­si­ty of­te­wel grijs­fil­ters en ze zijn ide­aal bij het ma­ken van vi­deo’s. De vuist­re­gel is om een slui­ter­tijd te han­te­ren van twee keer het aan­tal fps (fra­mes per se­con­de). De meest na­tuur­ge­trou­we of ‘ci­ne­ma­tic’ op­na­me maak je in 24fps, dus ge­bruik je een slui­ter­tijd van 1/50 sec. Om dat op een hel­de­re, zon­ni­ge dag te kun­nen be­rei­ken, is een ND-fil­ter ide­aal om het licht op de sen­sor te ver­min­de­ren en zo een lan­ge­re slui­ter­tijd te re­a­li­se­ren.

Bij fotograferen is het over het al­ge­meen wen­se­lijk de slui­ter­tijd zo kort mo­ge­lijk hou­den, om be­we­gings­on­scherp­te te voor­ko­men. Toch zijn er si­tu­a­ties waar­in je juist wel een lan­ge slui­ter­tijd wilt han­te­ren, om bij­voor­beeld ob­jec­ten of wa­ter op een cre­a­tie­ve ma­nier vast te leg­gen. Denk aan de ‘trails’ van ver­keer of aan stro­mend wa­ter.

Als je ND-fil­ters ge­bruikt, wees dan voor­zich­tig in don­ke­re om­ge­vin­gen. ND-fil­ters ver­min­de­ren de hoe­veel­heid licht die op de sen­sor komt, waar­door je slui­ter­tijd wordt ver­traagd tot het punt dat je fo­to’s niet meer bruik­baar zijn. Houd bij wei­nig licht vast aan het stan­daard ca­me­ra­fil­ter dat bij de drone wordt ge­le­verd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.