De bes­te tips voor por­tret­fo­to’s

In de por­tret­fo­to­gra­fie is het vaak een lan­ge weg van idee tot eind­re­sul­taat. We la­ten je zien hoe je te werk moet gaan om goe­de re­sul­ta­ten te boe­ken.

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud -

Por­tret­fo­to­gra­fie be­hoort tot de klas­sie­ke fo­to­gra­fie­gen­res en kan te­ge­lij­ker­tijd een­vou­dig en moei­lijk zijn. Een­vou­dig om­dat je het on­der­werp kunt be­ïn­vloe­den – je kunt pra­ten met het mo­del, aan­wij­zin­gen ge­ven en heel een­vou­dig een an­de­re plek kie­zen. En moei­lijk om­dat de fo­to­graaf niet al­leen tech­ni­sche ken­nis moet heb­ben, maar ook met men­sen moet kun­nen om­gaan. Maar in de eer­ste plaats moet je voor­al den­ken aan het juis­te ob­jec­tief en de be­lich­ting. Ver­der moet je een goed idee heb­ben, een goe­de lo­ca­tie vin­den en al­les goed voor­be­rei­den, en het mo­del op zijn of haar ge­mak stel­len. Op de vol­gen­de pa­gi­na’s be­han­de­len we de be­lang­rijk­ste stap­pen die je moet ne­men op weg naar een ge­slaag­de por­tret­fo­to.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.