Sig­ma 16 mm f/1.4 DC DN (C)

De Sig­ma 16mm uit de Con­tem­po­ra­ry-lijn scoort met een ho­ge licht­sterk­te – en dat voor nog geen 500 eu­ro.

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud -

Een licht­sterk ob­jec­tief voor een de­ge­lij­ke prijs.

De Con­tem­po­ra­ry-lijn van Sig­ma is ge­richt op be­gin­ners en hob­by­fo­to­gra­fen en wordt nu aan­ge­vuld met een veel­be­lo­ven­de groot­hoek­lens met vas­te brand­punts­af­stand. De 16mm is be­schik­baar voor het Mi­cro Four Thirds-sys­teem (MFT), maar ook voor So­ny-E-ca­me­ra’s met APS-C-sen­sor. Het ob­jec­tief richt zich door het gro­te dia­frag­ma (f/1.4) voor­al op land­schaps- en re­por­ta­ge­fo­to­gra­fen die graag met scherp­te­diep­te spe­len. Op een MFT-ca­me­ra komt de brand­punts­af­stand om­ge­re­kend naar klein­beeld­for­maat op 32 mil­li­me­ter. Op een So­ny-E-sys­teem­ca­me­ra is de af­stand door de iets klei­ne­re ver­leng­fac­tor 24 mil­li­me­ter.

De be­hui­zing van het ob­jec­tief is goed ge­bouwd, met een fo­cus­ring die groot ge­noeg is om com­for­ta­bel te be­die­nen bij hand­ma­tig scherp­stel­len. Voor de rest laat Sig­ma (waar­schijn­lijk met het oog op de prijs en de doel­groep) ex­tra’s zo­als een af­stands­schaal en een AF/MF-scha­ke­laar ach­ter­we­ge.

Mid­del­ma­ti­ge meet­waar­den

We kre­gen de ver­sie voor de So­ny-E als eer­ste bin­nen. De scherp­te is bij een groot dia­frag­ma mis­schien niet uit­zon­der­lijk, maar toch 88 pro­cent van de mo­ge­lij­ke re­so­lu­tie in het mid­den en 76 pro­cent in de hoe­ken. In ver­ge­lij­king tot de min­der licht­ster­ke So­ny E 16mm f/2.8 brengt de Sig­ma het er in de hoe­ken zelfs be­ter van­af. Dat het to­ta­le pun­ten­aan­tal niet ho­ger komt, is te wij­ten aan de ma­ti­ge kwa­li­teit van het ob­jec­tief. Naast de vig­net­te­ring van 1,6 stops bij een groot dia­frag­ma, ont­staat er een ver­te­ke­ning van -3,8 pro­cent. De pres­ta­tie van de au­to­fo­cus haalt net geen ‘zeer goed’.

Goe­de beeld­ver­wer­king, licht­sterk, goe­de af­dich­ting bij de aan­slui­ting

Geen AF/MF-scha­ke­laar, dui­de­lij­ke vig­net­te­ring en ver­te­ke­ning

So­ny Alp­ha 6300 | 24mm (KB) | f/8.0 |1/320 s | ISO 100 Op een So­ny-E ca­me­ra komt de brand­punts­af­stand om­ge­re­kend over­een met 24mm (KB) en daar­mee met een beeld­hoek van on­ge­veer 83 gra­den (ide­aal voor re­por­ta­ge- en land­schaps­fo­to­gra­fie).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.