Lei­ca DG El­ma­rit 200 mm f/2.8 Po­wer OIS

Pa­naso­nic heeft in sa­men­wer­king met Lei­ca een span­nend te­le­ob­jec­tief met vas­te brand­punts­af­stand uit­ge­bracht, met een zeer goe­de beeldsta­bi­li­sa­tie.

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud -

Het nieu­we te­le­ob­jec­tief van Pa­naso­nic en Lei­ca.

De Lei­ca DG El­ma­rit 200mm maakt met zijn rond­om af­ge­dich­te me­ta­len be­hui­zing al di­rect een voor­tref­fe­lij­ke in­druk. Al­le be­die­nings­ele­men­ten, van scha­ke­laars tot fo­cus- en dia­frag­ma­ring, zijn tot in de punt­jes per­fect ge­con­stru­eerd. De fo­cus­ring is groot en hand­zaam, en is dank­zij de pret­ti­ge draai­weer­stand zeer nauw­keu­rig in te stel­len. Er­va­ren fo­to­gra­fen zul­len blij zijn met de goed be­dien­ba­re dia­frag­ma­ring aan de voor­kant. Aan­pas­sin­gen gaan in mi­crostap­pen en bij el­ke stap voel je de dia­frag­ma­ring in­een­schui­ven. De maxi­ma­le dia­frag­ma­ope­ning f/2.8 is een an­der hoog­te­punt van de­ze Lei­ca. Die is voor­al in­druk­wek­kend met het oog op de brand­punts­af­stand, die door de ver­leng­fac­tor van 2,0 om­ge­re­kend naar een mi­cro-four-thirds ca­me­ra over­een­komt met een 400mm klein­beeld ob­jec­tief.

Foto’s met 1/15 se­con­de

Met een ge­wicht van 1,2 ki­lo is de Lei­ca een echt zwaar­ge­wicht, maar ligt daar­door ook goed in de hand. Bij der­ge­lij­ke ob­jec­tie­ven is op zijn minst een mo­no­pod aan te ra­den, maar als je toch van­uit de hand wilt fo­to­gra­fe­ren, heb je in elk ge­val hulp van de ef­fec­tie­ve beeldsta­bi­li­sa­tie. In on­ze prak­tijk­test kon­den we bij een be­lich­tings­tijd van 1/15 se­con­de nog scher­pe re­sul­ta­ten boe­ken.

Het ob­jec­tief le­vert bij een open dia­frag­ma een bij­zon­der ho­ge re­so­lu­tie in het mid­den van het beeld. In de hoe­ken wordt de scherp­te iets min­der, maar na twee dia­frag­mast­ops zien ze er al een heel stuk be­ter uit. De au­to­fo­cus werkt snel en ge­ruis­loos, maar niet in al­le ge­val­len vol­ko­men feil­loos.

Uit­ste­kend ge­fa­bri­ceerd, dia­frag­ma f/2.8, af­ge­dich­te be­hui­zing, ster­ke beeldsta­bi­li­sa­tie.

Op kor­te af­stan­den (1,15 m) werkt de au­to­fo­cus niet meer zo snel.

Pa­naso­nic Lu­mix GH5 | 560mm (KB) met 1,4x te­le­con­ver­ter | f/4.0 |1/4000 s | ISO 800 De Lei­ca DG El­ma­rit wordt ge­le­verd met een 1,4x te­le­con­ver­ter. De brand­punts­af­stand wordt daar­mee ver­lengt naar 560mm (KB). Het dia­frag­ma zakt dan naar f/4.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.