Maak zelf schil­der­ach­ti­ge land­schap­pen

Zo­dra de len­te de na­tuur laat stra­len, gaan fo­to­gra­fen mas­saal naar bui­ten om het fraaie uit­zicht op de ge­voe­li­ge plaat vast te leg­gen. Hoe maak je de mooi­ste land­schaps­fo­to’s? Wij ge­ven je de vol­gen­de bruik­ba­re tips.

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud -

1 Pas­send licht voor de vroe­ge­re vo­gels en lang­sla­pers

Och­tend­men­sen zijn in de land­schaps­fo­to­gra­fie in het voor­deel: wie voor zons­op­gang wak­ker wordt, mag ge­nie­ten van het zach­te licht dat de na­tuur een gou­den glans geeft. En wie nóg eer­der op­staat, kan kort voor zons­op­komst het zach­te blauw en ro­ze zien. Voor hen die graag uit­sla­pen is er het vol­gen­de goe­de be­richt: het spek­ta­kel her­haalt zich na­me­lijk voor zons­on­der­gang, ui­ter­aard in om­ge­keer­de volg­or­de. Eerst zorgt de zon voor een goud­kleu­rig licht. Zo­dra hij is on­der­ge­gaan volgt het blau­we uur: een fraaie sche­me­ring waar­bij de lucht en om­ge­ving blauw kleu­ren. De er­va­ren fo­to­gra­fen zijn dol op de­ze mo­men­ten waar­bij de con­tras­ten soms zeer groot zijn.

2 Het landschap in een na­tuur­lij­ke spie­gel

Berg­me­ren zor­gen voor een ef­fect, dat de land­schaps­fo­to­graaf heel ge­luk­kig maakt. Ze weer­spie­ge­len het om­lig­gen­de ter­rein, zo­dat de fo­to­graaf de schoon­heid van de om­ge­ving met­een twee­maal kan vast­leg­gen. Voor een op­ti­ma­le weer­kaat­sing moet het meer hel­der zijn. Als je een steen in het oe­ver­ge­bied gooit, be­weegt zich een mooie golf over het wa­ter. En na­tuur­lijk is het de moei­te waard een foto te ma­ken als de steen net in het wa­ter is be­land en er klei­ne, maar al­maar gro­ter wor­den­de krin­ge­tjes ont­staan.

3

Een kwes­tie van brand­punt­af­stand

Land­schap­pen kun je het bes­te fo­to­gra­fe­ren met een groot­hoek­lens, toch? Bij pa­no­ra­ma’s of mo­tie­ven die wijd moe­ten zijn, ge­niet voor­al het wer­ken met een klei­ne groot­hoek­lens de voor­keur. Vaak is het mo­tief dan een beet­je saai, der­hal­ve is het han­dig om voor land­schaps­fo­to­gra­fie een te­le­zoom­lens te ge­brui­ken.

Zo kun je het hoofd­mo­tief met­een in het vi­zier krij­gen.

4 De mens als maat­staf

Op so­ci­a­le me­dia zijn ze een re­gel­rech­te hit: land­schaps­beel­den waar­op ook een per­soon te zien is. Vaak is die per­soon al­leen van ach­te­ren te zien of in een po­se waar hij of zij in ge­dach­ten ver­zon­ken naar de om­ge­ving staart. De per­soon be­paalt daar­door de breed­te van het landschap en geeft een in­druk van de di­men­sies. En der­ge­lij­ke beel­den bie­den veel ruim­te om de in­ter­pre­ta­tie en ver­beel­ding aan de kij­ker over te la­ten.

5 Uit­zicht met be­hulp van lij­nen goed krij­gen

Soms is een landschap zo in­druk­wek­kend, dat we al­les dat we zien op een foto wil­len vast­leg­gen. Wat dan vaak ge­beurt is dat de foto over­vol is en daar­door - in het erg­ste ge­val - saai wordt. Dit komt door­dat de over­vloed aan de­tails het on­mo­ge­lijk maakt je op een con­creet hoofd­mo­tief te fo­cus­sen. Om dit te voor­ko­men kun je het bes­te de ge­brui­ke­lij­ke re­gels bij fo­to­gra­fe­ren in acht ne­men (zie ook tip 6). Bo­ven­dien is het han­dig het landschap op na­tuur­lij­ke lij­nen te scan­nen. De­ze lij­nen bie­den de kij­ker bij het fo­cus­sen een hou­vast. In de ide­a­le si­tu­a­tie heb je met­een aan­dacht voor het hoofd­mo­tief, zo­als bij­voor­beeld een straat, ri­vier of een hek. Twij­fel niet als je van de lij­nen het mo­tief van de op­na­me wil ma­ken. Dit mi­ni­ma­lis­ti­sche con­cept geeft het beeld har­mo­nie en struc­tuur. Om het als­nog aan­spre­kend te hou­den, plaats je de ho­ri­zon niet in het mid­den maar in het bo­ven­ste of on­der­ste deel van de foto.

8 Fo­to­gra­fe­ren met een dro­ne

Denk je al­le mo­tie­ven die een landschap biedt te heb­ben ge­fo­to­gra­feerd? Dan is het tijd om een nieuw per­spec­tief uit te pro­be­ren. Over­weeg eens de om­ge­ving van bo­ven­af te be­kij­ken met be­hulp van een dro­ne. Beel­den ge­scho­ten van­af gro­te hoog­te zor­gen te al­len tij­de voor de wow-fac­tor. Denk bij­voor­beeld aan stil­le­vens in de na­tuur of een kud­de gra­zen­de die­ren. Met de nieu­we over­vloed aan vor­men, pa­tro­nen en com­po­si­ties ben je ze­ker een tijd­je zoet.

7 Rech­te ho­ri­zon dank­zij de waterpas

Een goed af­ge­stel­de ho­ri­zon is es­sen­ti­eel voor een ge­slaag­de af­beel­ding van een landschap. Waar klus­sers een waterpas ge­brui­ken om hun werk recht te han­gen of op één lijn te krij­gen, helpt dit ook de fo­to­graaf om zijn foto’s van de op­ti­ma­le kwa­li­teit te voor­zien. De mees­te ca­me­ra’s be­schik­ken over een waterpas, die met een sim­pe­le han­de­ling in het dis­play ver­schijnt. Als jouw ca­me­ra dat niet doet, kun je in de win­kel een klei­ne waterpas aan­schaf­fen die op de flits­schoen past.

9 Een fil­ter voor el­ke si­tu­a­tie

Een grijs­ver­loop­fil­ter zorgt voor een even­wich­ti­ge be­lich­ting zon­der grau­we plek­ken. Maak je foto’s waar­voor je een lan­ge­re be­lich­tings­tijd no­dig hebt, zo­als het vast­leg­gen van rond­trek­ken­de vo­gels of sterk stro­mend wa­ter? Ge­bruik dan de ND-fil­ter. Door het strooi­licht te ver­wij­de­ren, zorgt de po­la­ri­sa­tie­fil­ter voor hel­de­re kleu­ren en scher­pe con­tras­ten.

6 Com­po­si­tie en per­spec­tie­ven

On­ge­twij­feld ben je be­kend met de Re­gel van Der­den: een boom in een landschap die er­gens in het mid­den van de foto staat, is wei­nig spec­ta­cu­lair. Het is te ge­woon­tjes. Ver­plaats je die­zelf­de boom ech­ter naar het lin­ker- of rech­ter­deel van de foto, wordt het beeld in­te­res­san­ter. Juist om­dat de boom ver­vol­gens an­de­re de­len van de foto de ruim­te geeft om aan­dacht te trek­ken. Ver­deel de foto in ne­gen ge­lij­ke vlak­ken, dus drie vlak­ken ho­ri­zon­taal en drie ver­ti­caal. Bij veel ca­me­ra’s is het mo­ge­lijk om dit ras­ter op het dis­play te la­ten ver­schij­nen. Maak de foto zo, dat het hoofd­mo­tief op een knoop­punt van het ras­ter ligt. Oogt het mo­tief nog niet in­te­res­sant ge­noeg? Mis­schien helpt het om een an­der per­spec­tief te ne­men. Zak door de knie­ën en fo­cus op­nieuw.

10 Sta­tief en ont­span­knop

Voor land­schaps­fo­to­gra­fen is een sta­tief on­ont­beer­lijk. Som­mi­ge mo­tie­ven zijn al­leen vast te leg­gen met een lan­ge­re be­lich­tings­tijd, iets dat je bij­na niet hand­ma­tig kunt doen. Of je hebt te ma­ken met si­tu­a­ties waar je veel moet in- en uit­zoo­men of je bent een lief­heb­ber van nacht­fo­to­gra­fie. Om er­voor te te zor­gen dat er echt niets wie­belt, be­dien je de ca­me­ra via de ka­bel­ont­span­ner.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.