Rush hour

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud -

Oli­ver Haas

Be­klim de ro­de trap in het mid­den van Ti­mes Squa­re en je wordt be­loond met een fan­tas­tisch uit­zicht over de druk­ke be­drij­vig­heid op dit be­kend­ste plein van New York. Maar toen Oli­ver Haas de tri­bu­ne op de la­te och­tend be­klom, her­ken­de hij Ti­mes Squa­re nau­we­lijks. Er was geen mens te be­ken­nen! Toen hij la­ter die avond te­rug­keer­de naar de plek, kreeg hij een heel an­der uit­zicht voor­ge­scho­teld. “Een men­sen­mas­sa, taxi na taxi, schel ver­lich­te ne­on­re­cla­mes en een vrouw die als le­vend wa­ter­or­na­ment in een bas­sin stond. Ti­mes Squa­re was zo fel ver­licht dat het bij­na dag­licht leek. Zeer in­druk­wek­kend.” Om de­ze in­druk vast te leg­gen, be­sloot de hob­by­fo­to­graaf een pa­no­ra­mafo­to te ma­ken. Het was te druk om een sta­tief neer te zet­ten, dus schoot Haas drie op­na­mes uit de vrije hand. Dat is geen mak­ke­lij­ke op­ga­ve, ze­ker niet als je snel moet wer­ken om ver­vor­ming en ver­an­de­rin­gen tus­sen de drie beel­den te mi­ni­ma­li­se­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.