Afro­to­pia

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

In het Afri­ka Mu­se­um is de fo­to­ten­toon­stel­ling Afro­to­pia – Afri­kaan­se fo­to­bi­ën­na­le te zien. De Afri­kaan­se fo­to­bi­ën­na­le is het meest pres­ti­gi­eu­ze po­di­um voor he­den­daag­se fo­to­gra­fie uit Afri­ka en de Afri­kaan­se dias­po­ra. In Afro­to­pia ver­beel­den veer­tig kun­ste­naars, van­uit de hui­di­ge Afri­kaan­se re­a­li­teit, hun vi­sie op de toe­komst van het con­ti­nent. Hun ver­beel­dings­kracht geeft een per­soon­lijk per­spec­tief op so­ci­a­le, po­li­tie­ke, eco­no­mi­sche of his­to­ri­sche ont­wik­ke­lin­gen en toont ons een ei­gen­tijd­se Afri­kaans we­reld­beeld. De wer­ken to­nen een enor­me di­ver­si­teit, zijn vaak po­li­tiek ge­ën­ga­geerd en kri­tisch. Maar er wordt ook ge­do­cu­men­teerd, be­won­derd en ge­droomd. De ten­toon­stel­ling daagt de be­zoe­ker uit tot het ont­wik­ke­len van nieu­we in­zich­ten over het ver­le­den, schijnt licht op het he­den en biedt al­ter­na­tie­ve per­spec­tie­ven voor de toe­komst.

t/m 2 sep­tem­ber Afri­ka Mu­se­um, Berg en Dal www.afrika­mu­se­um.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.