An­ne­lies Da­men - Lost in Ti­me

Tot en met 15 juli kun je in con­ceptsto­re en kunst­ga­le­rie X BANK in Am­ster­dam de ex­po­si­tie Lost in Ti­me van An­ne­lies Da­men be­kij­ken.

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

De fo­to­se­rie Lost in Ti­me be­staat uit zwart­wit- en soft­co­lour-foto’s in groot for­maat, ge­scho­ten in het oud­ste mu­se­um van Am­ster­dam, het ARTIS-Groote Mu­se­um. Dit mu­se­um wordt mo­men­teel ge­re­no­veerd en de fo­to­reeks toont een ont­moe­ting tus­sen mens en ar­chi­tec­tuur.

Na haar stu­die aan de Ny­en­ro­de Bu­si­ness Uni­ver­si­teit, be­gon An­ne­lies Da­men (1968) aan een veel­be­lo­ven­de car­ri­è­re in sa­les, mar­ke­ting en vast­goed. Fo­to­gra­fie maak­te ech­ter al­tijd al deel uit van haar le­ven. Tij­dens een reis van een jaar, die haar bracht van Ma­rok­ko naar Zuid-Afri­ka, werd ze ge­raakt door de ma­gi­sche, trot­se en on­af­han­ke­lij­ke uit­stra­ling van de Afri­kaan­se vrou­wen. Da­men be­sloot een stu­die te vol­gen aan de Fo­to­aca­de­mie in Am­ster­dam waar ze in 2006 af­stu­deer­de.

Van­uit haar stu­dio werkt ze aan haar fo­t­o­p­ro­jec­ten. Hie­rin staan stee­vast ster­ke vrou­wen cen­traal, af­kom­stig uit ver­schil­len­de cul­tu­ren. Ze plaatst haar on­der­wer­pen te­mid­den van de om­ge­ving waar­door een vorm van in­ter­ac­tie ont­staat. In 2017 ont­ving ze de Bu­si­ness Wo­man Of The Year Award, sa­men met haar zus Roos. De­ze Ame­ri­kaan­se prijs wordt elk jaar uit­ge­reikt door het tijd­schrift En­ter­pri­sing Wo­men. In een Te­dTalk tij­dens TEDxAm­ster­damWo­men in no­vem­ber 2017, sprak ze het pu­bliek toe over haar car­ri­è­res­witch en haar pas­sie voor fo­to­gra­fie.

An­ne­lies Da­men - Lost in Ti­me t/m 15 juli X Bank Am­ster­dam www.an­ne­lies­da­men.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.