Te­le­ob­jec­tief voor Fu­ji­f­ilm GFX Me­di­um For­mat-sys­teem

CHIP FOTO Magazine - - Nieuws -

Fu­ji­f­ilm heeft het GF250mmF4 R LM OIS WR-te­le­ob­jec­tief toe­ge­voegd aan de lijn van GF-ob­jec­tie­ven voor het GFX Me­di­um For­mat-sys­teem (43.8x32.9mm). De GF250mmF4 R LM OIS WR is een te­le­ob­jec­tief met een beeld­hoek die over­een­komt met een 198mm-ob­jec­tief voor een 35mm-ca­me­ra. Het ob­jec­tief is voor­zien van een nieu­we scherp­stel­func­tie waar­mee je di­rect de laatst ge­bruik­te in­stel­ling kan toe­pas­sen, om­dat de­ze wordt op­ge­sla­gen in het ge­heu­gen van het ob­jec­tief. Door het ge­bruik van mag­ne­si­um blijft het ge­wicht van de­ze lens re­la­tief laag. Het ob­jec­tief is stof- en wa­ter­be­sten­dig en kan wor­den ge­bruikt on­der ex­tre­me weers­om­stan­dig­he­den. Zo kan hij bij­voor­beeld tot -10 °C wor­den ge­bruikt.

De ad­vies­prijs voor de GF250mmF4 R LM OIS WR be­draagt 3299 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.