RØDE VIDEOMIC PRO+

CHIP FOTO Magazine - - Alles Voor De Fotograaf -

Bij vi­deo den­ken we vaak aan goed beeld, maar ge­luid is min­stens zo be­lang­rijk. Ga je se­ri­eus aan de slag met vi­deo, dan wil je dus ook een goe­de mi­cro­foon waar­mee je het (om­ge­vings-)ge­luid kunt be­heer­sen. De RØDE VideoMic Pro+ be­schikt over een au­dio con­trol ge­brui­kers­in­ter­fa­ce, waar­mee je het uit­gangs­ni­veau en het fre­quen­tie­be­reik kunt in­stel­len. Daar­door kun je het ge­luid dus voor­af be­wer­ken waar­door je ach­ter­af min­der werk hebt. Zo heeft de mi­cro­foon een twee­staps high pass fil­ter om sto­ren­de brom­to­nen en an­der laag ge­rom­mel uit op­na­mes te we­ren en een shelf equa­li­zer om de ho­ge to­nen te ver­be­te­ren. Dank­zij de zeer ef­fec­tie­ve wind­kap heb je prak­tisch geen last van wind­ruis.

Prijs: € 269

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.