Idee­ën ont­wik­ke­len

Elk portret be­gint met een idee. Maar wat doe je wan­neer je niets in­valt? Hier vol­gen wat tips die je daar­bij kun­nen hel­pen.

CHIP FOTO Magazine - - Het Portret -

“Wat ga ik nu fo­to­gra­fe­ren?” Die vraag heeft el­ke fo­to­graaf zich­zelf wel eens ge­steld. Maar het be­te­kent niet au­to­ma­tisch dat er een goed ant­woord op volgt. Dan helpt het om op­let­tend door de we­reld te lo­pen. Por­tret­ten zijn na­me­lijk wer­ke­lijk over­al. Op re­cla­me­zui­len zie je ge­zich­ten van mo­del­len, in ma­ga­zi­nes zie je por­tret­ten bij de meest uit­een­lo­pen­de ar­ti­ke­len. Maar in­spi­ra­tie be­te­kent niet dat je ge­lijk de uit­ein­de­lij­ke foto in je hoofd hebt. Vaak is het vol­doen­de om een eer­ste idee te heb­ben en daar gaan­de­weg op ver­der te bou­wen. Wan­neer je bij­voor­beeld een foto ziet die op het strand is ge­no­men met een on­der­gaan­de zon, dan is dat een pri­ma ba­sis voor een ro­man­ti­sche shoot. Het idee is daar­mee nog niet he­le­maal uit­ont­wik­keld, maar je kunt er wel mee ver­der.

Ac­ces­soi­res kun­nen een portret meer pit ge­ven, als je ze op de juis­te ma­nier ge­bruikt. An­ders wordt het al snel flauw.

Kijk uit naar mooie lo­ca­ties en be­denk wel­ke soort por­tret­ten je daar zou kun­nen ma­ken.

Een be­paal­de stijl kan ook in­spi­ra­tie zijn. Dit portret heeft iets ex­tra’s, door­dat het is om­ge­zet naar zwart-wit.

Ken je ie­mand met een spe­ci­a­le haar­kleur? Pas dan de kle­ding en de ach­ter­grond daar op aan.

Je kunt ook een the­ma be­den­ken, bij­voor­beeld ‘men­sen op hun werk’. Ver­vol­gens bouw je daar­mee ver­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.