Een we­reld van fo­to’s

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

In­druk­wek­ken­de fo­to’s en hoe ze ge­maakt zijn.

Ter­wijl de an­de­re koei­en aan het gra­zen wa­ren en nieuws­gie­rig naar de zwaar­be­pak­te wan­de­laars ke­ken, had de­ze flin­ke da­me het slim­mer be­ke­ken. Ze was een stuk­je van de kud­de ge­wan­deld om lek­ker van de zon te ge­nie­ten. Het leek zelfs als­of ze voor het uit­zicht hier was gaan lig­gen. Ze keek uit op de Jung­frau, een 4158 me­ter ho­ge berg in de Ber­ner Al­pen.

Om dit prach­ti­ge mo­ment niet te mis­sen, be­sloot Kai om zijn hui­di­ge lens te la­ten zit­ten en niet eerst van lens te wis­se­len. Hier­door moest hij de fo­to met zijn Sig­ma-ob­jec­tief ma­ken, dat hij op dat mo­ment op zijn ca­me­ra had zit­ten. “Van­we­ge de ge­brek­ki­ge zoom kwam ik op het idee om de fo­to van­uit een la­ge hoek en dicht­bij te ne­men”, ver­telt de hob­by­fo­to­graaf.

Half knie­lend en half lig­gend kreeg hij het ge­wens­te per­spec­tief te pak­ken. De mis­ti­ge lucht, zach­te wind en de hoog­staan­de mid­dag­zon vorm­den ver­der geen pro­ble­men meer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.