Port­fo­lio

Sa­men met haar mo­del­len werkt Pa­me­la Joy­ce Haak aan het per­fec­te por­tret. Dit doet zij van­uit haar stu­dio­aan-huis of op bij­zon­de­re lo­ca­ties in de bui­ten­lucht.

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

De prach­ti­ge por­tret­ten van Pa­me­la Haak.

De pas­sie voor het fo­to­gra­fe­ren zat er al vroeg in bij Pa­me­la Haak. "Ik denk al sinds ik een klein meis­je was. Mijn va­der sjouw­de al­tijd een gro­te vi­deo­ca­me­ra met zich mee en la­ter kwam daar het klei­ne fo­to­toe­stel­le­tje van mijn moe­der bij. Ja­ren la­ter, on­ge­veer toen ik 13 jaar was, wil­de ik zelf ook fo­to's ma­ken." Net als bij veel men­sen, ge­beur­de dat fo­to­gra­fe­ren voor Pa­me­la op va­kan­tie, of zo­als ze zelf zegt: "een beet­je prut­sen en doen." Toen ze een jaar of ne­gen­tien was, kocht ze haar eer­ste ei­gen ca­me­ra, een Ni­kon. "Na een paar jaar, en met wat hulp van lie­ve vrien­den, was ik een ei­gen be­drijf­je rij­ker. On­der­ne­mers­lust zit in me hoor, dat is me met de pap­le­pel in­ge­go­ten!" ver­volgt ze vol vuur.

In­mid­dels is Pa­me­la een aan­tal ja­ren fo­to­gra­fe­ren ver­der en be­staat haar be­drijf zo'n vijf jaar. Er kwam een stu­dio, die in eer­ste in­stan­tie nog moest wor­den op- en af­ge­bouwd, maar in­mid­dels heeft ze de be­schik­king over een vas­te stu­dio.

Qua ap­pa­ra­tuur heeft ze ook een ont­wik­ke­ling door­ge­maakt. "Ik heb nog een paar ca­me­ra's ver­sle­ten en ben al twee keer van merk ge­wis­seld. In­mid­dels be­zit ik een Ca­non 6D (full fra­me) met di­ver­se len­zen en een So­ny A7 (full fra­me) met een su­per­du­per­lens! Maar ik ben al weer aan het uit­brei­den."

Ze be­schouwt een por­tie ge­duld, gek­ke cre­a­ti­vi­teit, uit­mun­ten­de kwa­li­teit en ser­vi­ce als haar ster­ke pun­ten. "Als je het ge­luk hebt om één van de wei­ni­gen te zijn die een TFP (Ti­me For Print)-sa­men­wer­king aan­gaat, kun je cre­a­ti­vi­teit, ori­gi­na­li­teit en ex­tre­me fo­to's ver­wach­ten. Ik ben niet snel te­vre­den en heb een tic om echt naar per­fec­tie te stre­ven!"

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.