Oce­aan­sto­mers

Drie con­tai­ner­sche­pen, drie zee­ën en een 22-kop­pi­ge be­man­ning. De Duit­se fo­to­graaf Pa­trick Lu­dolph kreeg de unie­ke kans om een aan­tal we­ken aan boord door te bren­gen op de­ze reu­zen van de oce­aan.

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

Fo­to­graaf Pa­trick Lu­dolph kreeg de kans om mee te va­ren op de­ze reu­zen van de oce­aan.

Een con­tai­ner­schip zo­als de Le­ver­ku­sen Ex­press is 366 me­ter lang en 48 me­ter breed. Het is be­hoor­lijk las­tig om zo’n ko­los­saal schip goed op de fo­to te krij­gen en daad­wer­ke­lijk een idee te krij­gen van de enor­me groot­te. Daar komt bij dat je niet even een paar stap­pen naar ach­te­ren kunt lo­pen om meer van het schip in je fo­to te krij­gen, om­dat je zelf op het dek staat. Pa­trick Lu­dolph heeft er ech­ter geen moei­te mee. Voor zijn fo­to’s kijkt hij naar de prach­ti­ge sym­me­trie van de ge­sta­pel­de con­tai­ners en ter­mi­nals en weet hij de werk­plek­ken op het dek en in de scheeps­romp prach­tig vast te leg­gen op de ge­voe­li­ge plaat. Dit al­les ge­mixt met fo­to’s van het on­ein­di­ge, rui­me sop. Met be­hulp van een dro­ne kan hij zelfs in vol­le

vaart de oce­aan­reus van bo­ven fo­to­gra­fe­ren. “Ik vind de be­man­ning de hel­den van de we­reld­han­del”, ver­telt de fo­to­graaf. Het duur­de een paar da­gen voor­dat hij vol­le­dig werd ge­ac­cep­teerd door de 22 man­nen en vrou­wen, maar nu wordt hij met­een ge­roe­pen als er iets in­te­res­sants ge­beurt. “De sche­pen zijn zo groot, dat ik zon­der hun veel za­ken zou mis­sen”, zegt hij. Lu­dolph wordt ge­zien als een deel van de be­man­ning, ook al is dit maar van tij­de­lij­ke duur. Daar­om heeft hij ook het Nep­tu­nus­ri­tu­eel als ont­groe­ning moe­ten door­staan. Het is een ge­bruik van zee­lie­den wan­neer een be­man­nings­lid of een pas­sa­gier voor de eer­ste maal de eve­naar over­steekt.

De fo­to­graaf is in to­taal zes we­ken on­der­weg, op drie ver­schil­len­de con­tai­ner­sche­pen van de Duit­se con­tai­ner­re­de­rij Ha­pag-Lloyd. Van Ham­burg naar Le Ha­vre, van Chi­li door het Pa­na­ma­ka­naal en van de Ge­le Zee tot Singapo­re. Lu­dolph geeft een rus­ti­ge kijk in de hec­ti­sche scheeps­da­gen waar­bij el­ke mi­nuut telt, laat de ge­span­nen con­cen­tra­tie op de ge­zich­ten zien bij het ver­la­ten van de ha­ven en de uit­ge­la­ten vro­lijk­heid tij­dens een bar­be­cue op het dek. Hij weet al­tijd een ori­gi­ne­le, doch na­tuur­lij­ke op­stel­ling te vin­den voor een groeps­fo­to.

De vaart door het Pa­na­ma­ka­naal is het hoog­te­punt van de reis. De Val­pa­rai­so Ex­press is 366 me­ter lang en spe­ci­aal ge­maakt voor de nieu­we sluis van het ka­naal. Het is een Ne­o­pa­na­max-schip en dat be­te­kent dat het schip de maxi­ma­le af­me­tin­gen heeft waar­mee het nog net de nieu­we sluis kan ge­brui­ken. “En ik was bij de pre­mi­è­re”, ver­telt Lu­dolph trots. De ka­pi­tein van het schip moet bij het aan­ko­men en het ver­la­ten van het ka­naal drie slui­zen pas­se­ren en el­ke keer op de cen­ti­me­ter nauw­keu­rig ma­noeu­vre­ren. Na een he­le dag va­ren en een ka­pot­te sleep­boot, is het schip door het Pa­na­ma­ka­naal ge­va­ren. Met een lui­de brul van de scheeps­hoorn be­reikt het schip de At­lan­ti­sche Oce­aan.

Pa­trick Lu­dolph is por­tret­fo­to­graaf in Ham­burg. Zijn pas­sie voor het fo­to­gra­fe­ren van ex­tre­me on­der­wer­pen komt tot ui­ting in zijn fo­to­boek Sea­fa­rers.

www.neun­ze­hn72.de, www.pa­trick­lu­dolph.de

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.