Be­roem­de fo­to

Hoe een toe­val­li­ge ont­dek­king de me­di­sche we­reld op zijn kop zet­te.

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

Hand met rin­gen, Wil­helm Rönt­gen.

Eind 1895 deed de Duit­se na­tuur­kun­di­ge Wil­helm Rönt­gen een bij­zon­de­re ont­dek­king. Tij­dens eer­de­re ex­pe­ri­men­ten had hij een buis van Croo­kes om­wik­keld met zwart kar­ton om ka­tho­de­stra­len te on­der­zoe­ken. Daar­bij gaf een scherm met een laag ba­ri­um­pla­ti­no­cy­a­ni­de in zijn vol­le­dig ver­duis­ter­de werk­ka­mer een vaag groen schijn­sel af. Hij ont­dek­te dat dit schijn­sel af­kom­stig was van de weer­kaat­sing van de ka­tho­de­stra­len en dat de­ze zich niet door pa­pier of tex­tiel liet te­gen­hou­den. Te­vens ont­dek­te hij dat hij dit schijn­sel op fo­to­gra­fi­sche pla­ten kon vast­leg­gen.

Op 22 de­cem­ber 1895 liet hij zijn vrouw deel­ne­men aan een ex­pe­ri­ment. Ze moest van Wil­helm haar hand tus­sen de buis van Croo­kes en een fo­to­gra­fi­sche plaat hou­den. Hij richt­te zijn buis van Croo­kes op haar hand en leg­de het re­sul­taat vast op een plaat. Na eni­ge ont­wik­kel­tijd ont­stond de al­ler­eer­ste fo­to van het ske­let van een hand. Toen me­vrouw Rönt­gen die fo­to zag, riep ze ver­schrikt uit: “Ik heb mijn over­lij­den ge­zien!”

Rönt­gen pu­bli­ceer­de en­ke­le we­ten­schap­pe­lij­ke ar­ti­ke­len over zijn ont­dek­king, die hij de naam x-stra­len gaf. De­ze fo­to stuur­de hij als be­wijs­ma­te­ri­aal mee. Zijn ont­dek­king le­ver­de Rönt­gen een aan­tal on­der­schei­din­gen op, waar­on­der de No­bel­prijs voor Na­tuur­kun­de in 1901.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.