So­ci­al me­dia

Te­gen­woor­dig kun je in no-ti­me al je fo­to’s aan de we­reld la­ten zien, maar hoe weet je ze­ker dat je daar­bij de juis­te doel­groep te pak­ken hebt? In dit over­zicht ver­tel­len we je wel­ke op­ties er zijn en ge­ven we je han­di­ge tips.

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

Deel je fo­to’s met de we­reld via so­ci­al me­dia. We ge­ven je han­di­ge tips.

Vroe­ger moest je ge­luk heb­ben dat je fo­to’s in een po­pu­lair ma­ga­zi­ne wer­den ge­plaatst. Of je moest een fo­to­boek ma­ken om je werk on­der de ogen van je doel­groep te krij­gen. Vaak kre­gen al­leen pro­fes­si­o­ne­le fo­to­gra­fen de­ze kans, want als hob­by­ist was het ve­le ma­len las­ti­ger om je werk te ver­sprei­den.

Ge­luk­kig werd het stuk­ken mak­ke­lij­ker toen een (snel­le) in­ter­net­ver­bin­ding ge­meen­goed werd. Te­gen­woor­dig kun je ra­zend­snel je fo­to’s op in­ter­net plaat­sten, waar ie­der­een ze kan be­kij­ken. Daar­naast ko­men er steeds meer web­si­tes bij om je werk te sho­wen. Blogsi­tes zijn er in over­vloed, op Fa­ce­book kun je een spe­ci­a­le pa­gi­na ma­ken en op ver­schil­len­de fo­rums kun je met an­de­re fa­na­tie­ke fo­to­gra­fen tips en er­va­rin­gen uit­wis­se­len. Het maakt hier­bij niet uit of je een pro­fes­si­o­ne­le fo­to­graaf bent of al­leen voor je ple­zier met de ca­me­ra aan de slag gaat, want er zijn ge­noeg ma­nie­ren om je werk te ver­sprei­den.

Het ver­haal zou hier­mee af zijn, wa­re het niet dat veel fo­to’s niet eens wor­den op­ge­merkt. Dit komt om­dat het me­ren­deel van de fo­to’s in de mas­sa ver­dwij­nen. Maar dat be­te­kent niet dat het on­mo­ge­lijk is om je fo­to’s een po­pu­la­ri­teits­boost te ge­ven!

Wil je je werk voor­al aan zo­veel mo­ge­lijk men­sen la­ten zien? Dan is Fa­ce­book of In­st­agram de bes­te keu­ze. Ben je op zoek naar ge­lijk­ge­stem­den waar­mee je kunt spar­ren over diep­gaan­de on­der­wer­pen?

Dan is een com­mu­ni­ty of een fo­rum je op het lijf ge­schre­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.