Firm­wa­re

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

Wel­ke firm­wa­re-up­da­tes mag je niet mis­sen en waar­aan je moet den­ken bij het up­gra­den.

Ver­sie chec­ken, ac­cu op­la­den, up­da­te in­stal­le­ren: zo werk je de firm­wa­re van je ca­me­ra bij.

We leg­gen aan de hand van de Fu­ji­f­ilm X-A5 uit hoe je firm­wa­re-up­da­te 1.1 in­stal­leert om vi­deo’s tot maxi­maal 30 mi­nu­ten op te ne­men. Bij an­de­re fa­bri­kan­ten kan de up­da­te an­ders wer­ken. Zo werkt Olym­pus de firm­wa­re bij via soft­wa­re en een usb­ver­bin­ding met de com­pu­ter. Je kan dus het bes­te de hand­lei­ding van de fa­bri­kant zorg­vul­dig le­zen en nauw­ge­zet vol­gen. 1 Con­tro­leer eerst wel­ke firm­wa­re­ver­sie op je ca­me­ra is ge­ïn­stal­leerd. Scha­kel de ca­me­ra in ter­wijl je de knop DISP in­ge­drukt houdt. Het scherm toont dat zo­wel de be­hui­zing als de lens al­leen firm­wa­re­ver­sie 1.0 is ge­ïn­stal­leerd. 2 Laad de bat­te­rij vol­le­dig op. Plaats een ge­for­mat­teer­de kaart in een kaart­le­zer die is aan­ge­slo­ten op de pc, ga naar de web­si­te van de fa­bri­kant en down­load de nieu­we firm­wa­re. Mo­ge­lijk moet je de­ze firm­wa­re eerst uit­pak­ken om hem op de kaart te zet­ten. Doe ver­vol­gens de kaart in de ca­me­ra. 3 Scha­kel de ca­me­ra in ter­wijl je de DISP-knop in­ge­drukt houdt. Druk op OK en se­lec­teer Bo­dy. Nu kun je ach­ter­over leu­nen en wach­ten tot de firm­wa­re-up­da­te suc­ces­vol is over­ge­zet. Dit duurt on­ge­veer 90 se­con­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.