Aan­ge­trok­ken tot licht

In de por­tret­fo­to­gra­fie draait het niet al­leen om een mooi ge­zicht. Het is net zo be­lang­rijk om een ver­haal te ver­tel­len. Pro­fes­si­o­neel fo­to­graaf St­ef­fi Grass ver­telt hoe ze op idee­ën komt en ze uit­voert.

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

Fo­to­graaf St­ef­fi Grass ver­telt hoe ze op idee­ën komt voor haar por­tret­ten en hoe ze die uit­voert.

Fo­to’s ver­tel­len je vaak een ver­haal. Als een fo­to je aan­spreekt word je al snel mee­ge­no­men in de we­reld die ge­schetst wordt door de fo­to­graaf. Ik haal mijn in­spi­ra­tie over­al van­daan, ook uit de klei­ne din­gen. Voor de­ze fo­to heb ik ge­ko­zen voor een mot met een men­se­lij­ke ge­stal­te, die door het licht wordt aan­ge­trok­ken. Ik ge­bruik daar­voor ver­schil­len­de bruin­tin­ten om de toon te zet­ten en een sfeer­vol plaat­je te cre­ë­ren. Nu hoef ik dit idee al­leen nog maar uit te voe­ren …

Ei­gen po­si­tieBij het ma­ken van stu­dio­fo­to’s ga ik vaak op een kruk­je zit­ten. Ik kan dan mak­ke­lij­ker mijn po­si­tie hou­den en het is ook nog eens stuk­ken com­for­ta­be­ler. Daar­naast hoef ik me niet veel naar links of rechts te be­we­gen, om­dat ik een fo­to van vo­ren wil ma­ken. De ach­ter­grond is be­hoor­lijk smal, zo­dat ik toch am­per be­we­gings­ruim­te heb. Ik ge­bruik een laag stand­punt, zo­dat mijn mo­del er gro­ter en do­mi­nan­ter uit­ziet.

Fi­ne­tu­nen in Pho­to­shopIk ge­bruik Pho­to­shop niet al­leen om mijn fo­to’s te cor­ri­ge­ren, maar ook om de fo­to te voor­zien van mijn ei­gen stijl. De sta­tie­ven in de fo­to heb ik weg­ge­poetst en de gloei­lamp heb ik met het Pen­seel en Op­ties voor over­vloei­en meer la­ten gloei­en. Ver­der heb ik de huid van mijn mo­del be­werkt, som­mi­ge plek­ken heb ik don­ker­der (Door­druk­ken) of lich­ter (Te­gen­hou­den) ge­maakt. Aan­slui­tend heb ik de ach­ter­grond en de grond voor­zien van een tex­tuur.

Fo­to-uit­rus­tingEen du­re uit­rus­ting is niet al­les. Het is be­lang­rij­ker om de tools te heb­ben waar­mee je een idee een­vou­dig kunt re­a­li­se­ren. Voor de­ze shoot heb ik mijn Ca­non EOS 6D ge­pakt, die ik al drie jaar lang voor mijn fo­to­ses­sies ge­bruik. Ik heb daar­naast een Ca­non 85 mm f/1.8 ge­huurd. De­ze lens is zeer ge­schikt voor het ma­ken van por­tret­ten en heeft een klei­ne beeld­hoek, waar­mee je dus ook in een klei­ne­re fo­to­stu­dio pri­ma kunt fo­to­gra­fe­ren.

Licht­ap­pa­ra­tuurAls licht­bron ge­bruik ik een beau­ty dish met een ho­ning­raat om een mys­te­ri­eus licht te cre­ë­ren. Om er­voor te zor­gen dat de gloei­lamp ook daad­wer­ke­lijk op­licht, heb ik de flit­ser in de lamp voor­zien van oran­je fo­lie. Daar­naast heb ik de lamp vol­ge­stopt met wit bak­pa­pier om een mooi dif­fuus licht te krij­gen. Je ziet hier­door ook de flit­ser niet meer. Daar­naast heb ik nog een flit­ser met een ach­ter­grond­re­flec­tor ge­bruikt.

Een idee be­wer­kenMijn fo­to’s ont­staan vaak door het com­bi­ne­ren van ver­schil­len­de klei­ne idee­ën. Voor de­ze fo­to wou ik iets met vleu­gels ma­ken. Dit werd de ba­sis voor het kos­tuum. Om­dat mot­ten al­tijd naar het licht vlie­gen, dacht ik met­een aan een gloei­lamp. Een stan­daard gloei­lamp zou ech­ter niet spec­ta­cu­lair ge­noeg zijn, dus ging ik op zoek naar een gro­ter exem­plaar. Ik vond er uit­ein­de­lijk een die groot ge­noeg was om er een flit­ser in te plaat­sen.

Op­bouw van de setDe beau­ty dish is mijn pri­mai­re licht­bron en heb ik links­bo­ven ge­plaatst. De re­flec­tor staat rechts­ach­ter en heb ik op de ach­ter­grond ge­richt om een vig­net­te­ring te cre­ë­ren. Door een grij­ze ach­ter­grond te ge­brui­ken zorg­de ik er­voor dat ik die straks een­vou­dig kan be­wer­ken op mijn com­pu­ter. Ik had jam­mer ge­noeg geen mo­ge­lijk­heid om de lamp op te han­gen. Mijn as­sis­tent hield daar­om de lamp vast, naast het hoofd van mijn mo­del.

Ca­non EOS 6D met EF 85 mm f/1.8 | 85 mm (KB) | f/8 | 1/100 sec. | ISO 160

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.