Kin­de­ren fo­to­gra­fe­ren

Kin­de­ren staan vrij­wel nooit stil en bar­sten van de ener­gie. Het ma­ken van een goe­de fo­to is dan niet al­tijd even mak­ke­lijk. Wij la­ten je zien hoe je de kwie­ke ko­ters toch in een prach­ti­ge fo­to vast kunt leg­gen.

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

Kin­de­ren staan vrij­wel nooit stil, zo­dat het niet mak­ke­lijk is om een goe­de fo­to te ma­ken. We la­ten je zien hoe je de kwie­ke ko­ters toch vast kunt leg­gen.

Heb je al eens ge­pro­beerd om je kin­de­ren te fo­to­gra­fe­ren tij­dens het ra­vot­ten in de ach­ter­tuin? Dan ben je er waar­schijn­lijk al ach­ter dat dit knap las­tig is. Wan­neer je het toch pro­beert, dan is vaak een deel van de fo­to’s on­scherp, om­dat de klei­ne bel­ha­mels nooit stil­zit­ten. Som­mi­ge van de­ze fo­to’s met be­we­gings­on­scherp­te zou je dan nog kun­nen be­wa­ren on­der het mom van cre­a­ti­vi­teit, maar je wilt na­tuur­lijk zo­veel mo­ge­lijk fo­to’s haar­scherp vast­leg­gen.

De be­lich­tings­tijd is hier­bij de be­lang­rijk­ste in­stel­ling van je ca­me­ra. Om de be­lich­tings­tijd in te stel­len moet je niet al­leen re­ke­ning hou­den met de be­we­gings­snel­heid van je kin­de­ren. Het is ook be­lang­rijk om de af­stand van je kroost tot de ca­me­ra in de ga­ten te hou­den. We ra­den je aan om als eer­ste test de be­lich­tings­tijd in te stel­len op 1/500 se­con­de en die zo no­dig aan te pas­sen. Zijn je kin­de­ren erg ac­tief aan het stui­te­ren? Dan is het mis­schien no­dig om over te stap­pen op een be­lich­tings­tijd van 1/2000 se­con­de. Fo­to­gra­feer met een bij­pas­send open dia­frag­ma en ver­hoog de ISO, maar pas op dat je geen ruis in je fo­to krijgt. Af­han­ke­lijk van de ca­me­ra is een ISO-waar­de van 6400 nog goed te ge­brui­ken.

Wan­neer je de in­ge­bouw­de flits van je ca­me­ra ge­bruikt, heb je een pro­bleem. De ca­me­ra staat dan vaak geen kor­te­re slui­ter­tijd dan 1/250 toe. Je krijgt dan weer be­we­gings­on­scherp­te in je fo­to’s. Som­mi­ge fo­to­gra­fe­ren ge­brui­ken dit ef­fect en flit­sen op het twee­de gor­dijn. Hier­door krijg je een be­we­gings­spoor ach­ter je on­der­werp. Écht scher­pe fo­to’s krijg je ech­ter al­leen met een los­se flit­ser die on­der­steu­ning heeft voor high speed sync.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.