Tam­ron 28-75mm f/2.8 Di III RXD

De Tam­ron 28-75mm f/2.8 Di III RXD luidt een nieuw tijd­perk in: het is na­me­lijk de eer­ste stan­daard­zoom voor de ful­l­fra­me sys­teem­ca­me­ra's met de So­ny E-mount ge­maakt door een ex­ter­ne fa­bri­kant.

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

De eer­ste ex­tern ge­pro­du­ceer­de stan­daard­zoom voor ful­l­fra­me dslm’s met de So­ny E-mount..

Met een brand­punts­af­stand van 28 tot 75 mil­li­me­ter uit­ein­de lijkt de stan­daard­zoom goed voor­be­reid voor de da­ge­lijk­se fo­to­gra­fie­klus­sen van fo­to­gra­fen op de ful­l­fra­me sys­teem­ca­me­ra's van So­ny. En heel be­lang­rijk: de licht­sterk­te is over het he­le zoom­be­reik f/2.8 – dat kan haast niet be­ter! Vol ver­wach­ting ope­nen we de on­op­val­len­de ver­pak­king. Wordt dit de nieu­we fa­vo­rie­te stan­daard­zoom voor de So­ny Alp­ha 7III?

Veel­zij­dig en voor­de­lig

De eer­ste in­druk wan­neer we de lens vast­pak­ken is po­si­tief. De Tam­ron 28–75mm f/2.8 Di III RXD is pret­tig com­pact. De tijd dat je voor een licht­sterk­te van f/2.8 bij stan­daard­zooms nog fron­tele­men­ten met dia­me­ters van meer dan 70 mil­li­me­ter no­dig had, ligt ge­luk­kig ach­ter ons. De buis is sta­biel, ook al is de­ze vol­le­dig ge­maakt van kunst­stof, net als de mee­ge­le­ver­de zon­ne­kap. Maar an­ders zou het aan­ge­naam la­ge ge­wicht van 550 gram waar­schijn­lijk niet ge­haald zijn. De ba­jo­net­vat­ting zelf is ge­maakt van me­taal en een rub­be­ren lip­je moet stof en vocht weg­hou­den van de bin­nen­kant van de lens. Dat is voor­beel­dig, maar ook wel nood­za­ke­lijk voor een lens die een lan­ge tijd op de ca­me­ra zou moe­ten door­bren­gen. Na een kor­te draai klikt de lens soe­pel­tjes vast in de vat­ting van de So­ny Alp­ha 7III – tijd om hem uit te pro­be­ren! Om geen tijd te ver­spil­len, ne­men we de ca­me­ra en lens met­een mee naar bui­ten om hem tij­dens een kor­te wan­de­ling te tes­ten. Wat met­een po­si­tief op­valt, is dat de com­bi­na­tie van de So­ny Alp­ha 7 III met de Tam­ron lek­ker licht is. Dat maakt de­ze stan­daard­zoom pret­tig om mee te ne­men op dag­toch­ten. Het eer­ste dat we bui­ten te­gen­ko­men om de lens zijn ca­pa­ci­tei­ten te la­ten to­nen, is een fraai bloei­end ro­zen­perk in een voor­tuin met kleur­tin­ten van rood tot ro­ze. Bij het ma­ken van de eer­ste fo­to's wacht een nieu­we ver­ras­sing.

De re­den daar­voor is dat dit ob­jec­tief een erg kor­te scherp­stel­af­stand heeft. Bij de kort­ste brand­punts­af­stand van 28 mm kan de Tam­ron nog op een on­der­werp scherp­stel­len wan­neer je er bij­na te­gen­aan zit. De kort­ste

fo­cus­af­stand bij groot­hoek be­draagt 20 cen­ti­me­ter, ge­me­ten van­af de sen­sor. Re­ken je de leng­te van het ob­jec­tief nog mee, dan kun je je on­der­werp tot 12 cen­ti­me­ter na­de­ren. Ook de af­beel­ding­schaal van on­ge­veer 1:3 le­vert daar­bij goe­de pres­ta­ties. Bloe­men, in­sec­ten of fij­ne struc­tu­ren legt de Tam­ron met de­ze ei­gen­schap­pen beeld­vul­lend en in ma­cro-ach­ti­ge stijl vast.

We ver­la­ten de voor­tuin en strui­nen de bin­nen­stad in met een mix van ou­de ge­bou­wen en nieuw­bouw. Al snel zoo­men we een eind in op de de­tails van de fa­ca­den, waar het ve­le glas van de hoog­bouw voor een ab­stract ge­heel zorgt. De ge­luid­lo­ze en te­ge­lij­ker­tijd ra­zend­snel­le au­to­fo­cus doet het in el­ke si­tu­a­tie per­fect, en de ogen-AF doet daar bij por­tret­ten nog een schep­je bo­ven­op.

De in­ter­ac­tie tus­sen de ge­sta­bi­li­seer­de beeld sen­so­ren de­len s zon­der beeld sta­bi­li­sa­ties over­tuigt, en je kan ge­rust met lan­ge­re slui­ter­tij­den schie­ten en toch goe­de re­sul­ta­ten krij­gen. Tot nu toe zijn we be­hoor­lijk on­der de in­druk van de pres­ta­ties van de­ze Tam­ron, ze­ker ge­zien de prijs van on­ge­veer 850 eu­ro. De eni­ge an­de­re ver­ge­lijk­ba­re lens die ook f/2.8 over het he­le be­reik biedt, is de So­ny 24-60 mm f/2.8 GTM. Maar die kost dan wel een stuk meer, na­me­lijk zo'n 2150 eu­ro. Kan de Tam­ron mis­schien aan de kwa­li­teit van de­ze lens tip­pen? Nee, dat niet.

Keer­zij­de van de me­dail­le

Bij het fo­to­gra­fe­ren van de ou­de bouw­wer­ken wor­den na­me­lijk ook de be­per­kin­gen van de stan­daard­zoom zicht­baar. In het groot­hoek­be­reik valt een flin­ke ton­ver­vor­ming op die de rech­te lij­nen ver­te­kent. Bo­ven­dien wordt de scherp­te in de hoe­ken bij een vol­le­dig open dia­frag­ma snel min­der en treedt er ook vig­net­te­ring op. Door een aan­tal stops te­rug te scha­ke­len met de be­lich­ting wor­den de pres­ta­ties op bei­de ge­bie­den wel be­ter, maar het pro­bleem is hier­mee niet vol­le­dig ver­hol­pen. De Tam­ron heeft ei­gen­lijk twee ge­zich­ten. Het beeld­mid­den le­vert een top­scherp­te op, maar de hoe­ken kun­nen die kwa­li­teit niet bij­hou­den.

Over het al­ge­meen kan de Tam­ron 2875mm f/2.8 Di III RXD dus niet mee­ko­men met de stan­daard­zoom van So­ny, die ech­ter meer dan het dub­be­le kost. Hij is eer­der ver­ge­lijk­baar met de ge­sta­bi­li­seer­de So­ny 24-70 mm f/4, die in het groot­hoek­be­reik een wat meer ge­ba­lan­ceer­de in­druk maakt. Die kost on­ge­veer even­veel als de nieu­we Tam­ron en biedt 4 mm meer groot­hoek. Daar­voor moet je ech­ter wel wat licht­sterk­te in­le­ve­ren.

Scherp­te in het mid­den, snel­le AF,

la­ge scherp­stel­af­stand

Ster­ke ver­vor­ming, vig­net­te­ring, re­so­lu­tie

in hoe­ken

So­ny Alp­ha 7III met Tam­ron 28–75 mm f/2.8 Di III RXD | 75 mm (KB) | f/2.8 | 1/250 sec | ISO 100Vol­le­dig in­ge­zoomd ligt de scherp­stel­af­stand op on­ge­veer 40 cm. De af­beel­ding­schaal is dan iets gro­ter dan bij de kort­ste brand­punts­af­stand. De bokeh is al­leen bij kor­te af­stan­den rus­tig en ge­lijk­ma­tig.

So­ny Alp­ha 7III | 28 mm (KB) | f/5.6 | 1/250 sec | ISO 100Bij de kort­ste brand­punts­af­stand ver­te­kent de Tam­ron erg sterk. Dat kan al­leen op de com­pu­ter ver­hol­pen wor­den.

De ma­cro-ei­gen­schap­pen van de Tam­ron zijn uit­ste­kend. Voor­al in het groot­hoek­be­reik kun je dank­zij een scherp­stel­af­stand van slechts 20 cen­ti­me­ter erg dicht op je on­der­werp. Ge­wel­dig! So­ny Alp­ha 7III met Tam­ron 28–75 mm f/2.8 Di III RXD | 28 mm (KB) | f/11 | 1/125 sec | ISO 200

So­ny Alp­ha 7III met Tam­ron 28–75 mm f/2.8 Di III RXD | 28 mm (KB) | f/8 | 1/60 sec | ISO 100 Met en­ke­le stops min­der neemt de rand­scherp­te iets toe, maar de Tam­ron be­haalt op dit ge­bied geen top­ni­veau. Bij een la­ger dia­frag­ma ver­dwijnt de vig­net­te­ring wel.

Bij een ge­mid­del­de brand­punts­af­stand biedt de stan­daard­zoom de bes­te re­sul­ta­ten. Ook ver­vor­ming en vig­net­te­ring zijn dan be­perkt.

So­ny Alp­ha 7III | 45 mm (KB) | f/11 | 1/125 sec | ISO 100

Vig­net­te­ringZelfs bij twee stops min­der zijn de don­ke­re hoe­ken dui­de­lijk zicht­baar, ook in het te­le­be­reik. De op­los­sin­gen zijn een nog klei­ner dia­frag­ma of na­be­wer­ken op de com­pu­ter.

Open dia­frag­maTwee stops min­der

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.