Te­le­zooms voor de ful­l­fra­me

Ca­non en Tam­ron le­ve­ren een span­nen­de strijd in een du­el tus­sen twee te­le­zooms van 70-200 mm voor ful­l­fra­me­ca­me­ra's. Bei­de mo­del­len met een con­ti­nu dia­frag­ma van f/4 ver­schil­len sterk in prijs. Zie je dat te­rug in de kwa­li­teit?

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

Een du­el tus­sen twee te­le­zooms van 70-200 mm voor ful­l­fra­me­ca­me­ra’s van Ca­non en Tam­ron.

Ze be­ho­ren tot de klas­sie­kers voor ful­l­fra­me­ca­me­ra's: te­le­zoom­len­zen met een brand­punts­af­stand van 70-200 mm. Die zijn na­me­lijk zo­wel ge­schikt voor die­ren- en na­tuur­fo­to's, als voor por­tret­ten en re­por­ta­ges. Naast de meest­al du­re lens­se­ries met een con­ti­nu dia­frag­ma van f/2.8 bie­den som­mi­ge fa­bri­kan­ten al­ter­na­tie­ven met een maxi­maal dia­frag­ma van f/4. De voor­de­len: ze zijn lich­ter, com­pac­ter en voor­al goed­ko­per dan hun licht­ster­ke­re te­gen­han­gers. Er zijn twee nieu­we mo­del­len die strij­den om de gunst van fo­to­gra­fen: de Ca­non EF 70-200 mm f/4L IS II USM en de Tam­ron 70-210mm f/4 Di VC USD. De zoom­lens van Tam­ron heeft met­een al twee plus­pun­ten te pak­ken: hij heeft net iets meer zoom­be­reik en kost bo­ven­dien maar on­ge­veer de helft van de Ca­non. Na­tuur­lijk gaan wij dus op zoek naar het ad­der­tje on­der het gras.

De ver­schil­len zit­ten in de de­tails

Een eer­ste blik op de func­ties laat ver­ras­send wei­nig ver­schil­len zien. Bei­de len­zen fo­cus­sen met een ul­tra­so­ne AF-mo­tor en heb­ben in­ge­bouw­de beeldsta­bi­li­sa­tie. Stof en spat­wa­ter zijn voor zo­wel de Ca­non als de Tam­ron geen pro­bleem: bei­de te­le­zooms zijn op al­le kwets­ba­re plek­ken af­ge­dicht. Dat geldt ook voor de af­dicht­ring op de ba­jo­net­vat­ting die voor­komt dat vocht de ca­me­ra kan bin­nen­drin­gen. Bei­de fa­bri­kan­ten ver­trou­wen op een in­ter­ne fo­cus. De ob­jec­tie­ven schui­ven tij­dens het zoo­men dus niet uit en blij­ven over het ge­he­le be­reik goed in ba­lans. Ook heb­ben bei­de ob­jec­tie­ven ne­gen la­mel­len.

Tam­ron 70–210 mm f/4 Di VC USD (ca. 800 eu­ro)

Ca­non EF 70–200 mm f/4L IS II USM (ca. 1400 eu­ro)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.