Ca­non EOS R

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

So­ny is niet lan­ger de al­leen­heer­ser op de ful­l­fra­me-dslm-markt.

Het heeft even ge­duurd voor­dat de gro­te dslr-mer­ken van wel­eer de stap maak­ten. Na­dat Ni­kon in au­gus­tus al twee ful­l­fra­me-sys­teem­ca­me­ra's (de Z6 en Z7) aan­kon­dig­de, is nu ook Ca­non van de par­tij. De fa­bri­kant in­tro­du­ceer­de 5 sep­tem­ber ten over­staan van de pers in Lon­den de Ca­non EOS R. Ein­de­lijk is So­ny

niet meer de al­leen­heer­ser op de ful­l­fra­me-dslm-markt.

Met de komst van de EOS R met zijn nieu­we lens­mount, vier bij­pas­sen­de len­zen en drie adap­ters voor EF en EF-S-len­zen is er heel veel te ver­tel­len over de nieu­we ful­l­fra­me-dslm van Ca­non. Om te be­gin­nen heb je niet het ge­voel dat je een sys­teem­ca­me­ra vast­houdt, aan­ge­zien de bo­dy (ad­vies­prijs: 2540 eu­ro) als een spie­gel­re­flex in de hand ligt en in­clu­sief ac­cu 660 gram weegt. Fo­to­gra­fen die al een Ca­non-dslr heb­ben, zul­len dus snel aan de hand­ling van de­ze ca­me­ra ge­wend zijn, ook al is de ca­me­ra wel wat klein­der dan de ge­mid­del­de Ca­non dslr.

Maar daar­bui­ten is er veel ver­an­derd. Met de EOS R in­tro­du­ceert Ca­non na­me­lijk een com­pleet nieu­we RF-lens­mount. Voor het nieu­we sys­teem zijn in eer­ste in­stan­tie vier nieu­we RF-len­zen ge­ïn­tro­du­ceerd, na­me­lijk de 24-105mm f/4L IS USM (1250 eu­ro), 50mm f/1.2L USM (2550 eu­ro), 28-70mm f/2L USM (3300 eu­ro) en een 35mm IS STM ma­cro­lens (560 eu­ro). De laatst­ge­noem­de twee len­zen zou­den van­af eind de­cem­ber in de win­kels moe­ten lig­gen. De RF-len­zen zijn aan het voor­ste uit­ein­de voor­zien van een ring waar­aan je zelf een func­tie kunt toe­wij­zen – wat in de prak­tijk al­les­zins erg pret­tig werk­te. Voor ie­der­een met 'ou­de' EF en EF-S-len­zen is er ook voor­zien in adap­ters, zo­dat je die kunt blij­ven ge­brui­ken. Ca­non zet ver­der in op het fo­to­gra­fe­ren bij wei­nig licht. De ca­me­ra be­schikt over het waan­zin­ni­ge aan­tal van 5655 vrij se­lec­teer­ba­re fo­cus­pun­ten wan­neer je hand­ma­tig scherp­stelt. Met de EOS R kun je nog scherp­stel­len tot een licht­waar­de van -6.0 EV. Dat komt in de prak­tijk neer op na­ge­noeg duis­ter­nis. Op de test­dag kon de ver­za­mel­de pers dit ook uit­pro­be­ren in een spe­ci­aal daar­voor op­ge­bouw­de 'film­set'. Op de­ze set kon je de ca­me­ra on­der uit­da­gen­de om­stan­dig­he­den eens goed aan de tand voe­len. Er was een

Een an­de­re pret­ti­ge func­tie is de touch & drag au­to­fo­cus, waar­mee je tij­dens het kij­ken door de viewfin­der je fo­cus­punt kunt kie­zen zon­der je oog van de

ca­me­ra te ha­len.

don­ke­re om­ge­ving, ac­teurs met kleur­rij­ke kle­ding en ma­ke-up, mu­zi­kan­ten om de vi­deo­func­tie te pro­be­ren, en nog veel meer. De au­to­fo­cus werk­te in­der­daad ver­bluf­fend snel in de­ze moei­lij­ke om­ge­ving. Het is niet voor niets dat Ca­non de EOS R aan­prijst als het sys­teem met de snel­ste au­to­fo­cus ter we­reld - niet meer dan 0,05 se­con­de.

Tij­dens de test­dag be­wees nog een an­de­re func­tie zich als zeer pret­tig: de touch & drag au­to­fo­cus, waar­mee je tij­dens het kij­ken door de viewfin­der je fo­cus­punt kunt kie­zen zon­der je oog van de ca­me­ra te ha­len. Dat doe je door met je duim over de rech­ter bo­ven­hoek van het dis­play ach­ter­op te sle­pen. Het se­lec­te­ren van het juis­te scherp­stel­punt gaat daar­door echt ra­zend­snel, wat ze­ker in om­stan­dig­he­den bij wei­nig licht een groot plus­punt is.

Wat het 3,15-inch dis­play be­treft: de­ze is vol­le­dig draai- en kan­tel­baar. Dat maakt de ca­me­ra ook in­te­res­sant voor bij­voor­beeld vlog­gers. Ook een fijn de­tail is dat wan­neer je de ca­me­ra kan­telt naar por­tret­stand, de in­stel­lings­ge­ge­vens in de viewfin­der ook ge­lijk mee draai­en, zo­dat je ze heel prak­tisch nog steeds ho­ri­zon­taal kunt blij­ven af­le­zen.

De groot­te van de Du­al Pixel CMOS­sen­sor is 36 x 24 mm en de ef­fec­tie­ve 30,3 me­ga­pixels le­ve­ren een be­stand op van

6720 x 4480 pixels. Wan­neer je de ca­me­ra uit­scha­kelt, rei­nigt hij de sen­sor en schermt hij de sen­sor bo­ven­dien me­cha­nisch af, zo­dat er tij­dens het wis­se­len van de len­zen met geen mo­ge­lijk­heid vuil op de sen­sor kan ko­men.

Zijn er ook nog na­de­len aan de­ze ca­me­ra? Ja, want één op­mer­ke­lijk min­punt is dat de EOS R geen in­ter­ne beeldsta­bi­li­sa­tie heeft.

Daar­voor ben je af­han­ke­lijk van de sta­bi­li­sa­tie in de lens. Een an­der na­deel is te vin­den in de vi­deo­func­tie, waar­bij je de keu­ze hebt uit 4K UHD vi­deo tot 30fps (met IPB of ALL-I), 1080p (full-HD) vi­deo tot 60fps of 720p (HD) vi­deo tot 120fps. De 4K-func­tie heeft ech­ter, net als bij de 5D Mark IV, een crop­fac­tor van 1,7. Dit zal niet voor ie­de­re fil­mer een pro­bleem zijn en het komt nog al­tijd over­een met on­ge­veer Su­per 35-for­maat, maar op dit ge­bied is dus nog wel ruim­te voor ver­be­te­ring.

Kij­ken we naar al­les wat de­ze ca­me­ra te bie­den heeft, dan is de eer­ste in­druk in ie­der ge­val over­tui­gend. Zo­dra we de re­sul­ta­ten uit het test­lab heb­ben, lees je daar ui­ter­aard over in CHIP FO­TO ma­ga­zi­ne. Maar aan­ge­zien dit nog maar het mo­del van de eer­ste ge­ne­ra­tie is, zijn wij erg be­nieuwd naar wat de toe­komst nog gaat bren­gen.

Door­dat er geen spie­gel en op­ti­sche zoe­ker in zit, is de EOS o wel klei­ner dan de dslr’s van Ca­non. De af­me­tin­gen zijn136 x 98 x 84 mil­li­me­ter. De ca­me­ra weegt des­on­danks660 gram (in­clu­sief ac­cu en ge­heu­gen­kaart).

Ca­non EOS R | f/1.2 | 1/400 s | ISO 3200 | 50 mm.

Ca­non EOS R | f/1.2 | 1/1600 s | ISO 100 | 50 mm.

Ca­non EOS R | f/4 | 1/250 s | ISO 8000 | 53 mm.

Ca­non EOS R | f/1.2 | 1/60 s | ISO 3200 | 50 mm.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.