Lands­ca­pe Pro Stu­dioMax v.2

Met Lands­ca­pe Pro ver­an­der je in een hand­om­draai een saaie fo­to in een in­druk­wek­kend ta­fe­reel.

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

Nieu­we ver­sie van de­ze tool voor out­door­fo­to­gra­fen.

Lands­ca­pe Pro is een in­tel­li­gent stuk ge­reed­schap voor wie zijn land­schaps­fo­to's wil re­tou­che­ren. Met de­ze soft­wa­re kun je een fo­to, die je ei­gen­lijk lie­ver zou weg­gooi­en toch om­to­ve­ren in een­tje die je graag be­houdt. Het pro­gram­ma is bij uit­stek ge­schikt voor fo­to­gra­fen die Pho­to­shop te 'zwaar' vin­den voor de din­gen die ze wil­len doen. De voor­de­li­ge prijs en over­zich­te­lij­ke in­ter­fa­ce spe­len hier­bij een be­lang­rij­ke rol.

Lands­ca­pe Pro is be­schik­baar in drie ver­sies, een in­stap­ver­sie en twee Pro-ver­sies. De ma­kers heb­ben er­voor ge­zorgd dat al­le be­wer­kingstools in al­le drie ver­sies zit­ten. Je hoeft voor meer op­ties dus niet een duur­der exem­plaar aan te schaf­fen. De ex­tra op­ties in de Pro-ver­sies heb­ben voor­al be­trek­king op de in­te­gra­tie met Pho­to­shop en Light­room, en het ver­wer­ken van RAW- en DNG-be­stan­den.

Zo werkt Lands­ca­pe Pro

Na­dat je een fo­to in het pro­gram­ma hebt ge­o­pend, wijs je aan ie­der te be­wer­ken ge­bied een zo­ge­naamd la­bel toe. Er zijn la­bels voor lucht, gras, bo­men, ber­gen, plan­ten, ge­bou­wen en nog 12 an­de­re ge­bie­den. Als je klaar bent met het la­be­len, is de vol­gen­de ac­tie het fi­ne­tu­nen van de ge­bie­den die nu door het pro­gram­ma al­le­maal een an­de­re kleur heb­ben ge­kre­gen. Je kunt ge­bie­den die zijn over­ge­sla­gen als­nog in­kleu­ren en ge­deel­ten die per on­ge­luk bij een ver­keerd la­bel te­recht zijn ge­ko­men, cor­ri­ge­ren. Dit doe je met het ge­reed­schap Pull en voor het pre­cie­ze­re werk met het ge­reed­schap Smart Brush. Als je zo­wel bo­men als lucht hebt ge­la­beld, is het ge­reed­schap Tree & Sky een wa­re uit­komst. Door met de muis over de boom te 'schil­de­ren' maak je hem een­vou­dig los van de lucht.

Wan­neer je al­le ge­bie­den naar je zin hebt in­ge­kleurd is het de beurt aan het ech­te werk. Elk la­bel heeft een he­le reeks aan op­ties, zo­wel voor­ge­de­fi­ni­eerd als zelf re­gel­baar. Wan­neer je de lucht te flets en saai vindt, dan voeg je er ge­woon kleur – en wol­ken – aan toe! Wat het bes­te voor jouw fo­to werkt, is een kwes­tie van smaak en uit­pro­be­ren. Op de­zelf­de ma­nier ga je bij­voor­beeld het gras en de bo­men te lijf tot je te­vre­den bent over het re­sul­taat.

Naast be­wer­kin­gen per ge­bied, kun je met Lands­ca­pe Pro ook de vol­le­di­ge af­beel­ding aan­pak­ken. Er zijn 33 voor­in­stel­lin­gen, dus er zit vast wel een uit­stra­ling tus­sen die bij je fo­to past. Han­dig: wan­neer je met de muis over een voor­in­stel­ling be­weegt, zie je in het hoofd­ven­ster di­rect hoe je fo­to er­uit komt te zien. Hoe sterk de in­stel­ling op je fo­to wordt toe­ge­past, kun je ove­ri­gens ook in­stel­len met een re­ge­laar.

Con­clu­sie

Lands­ca­pe Pro is een pri­ma tool voor be­gin­nen­de beeld­be­wer­kers of fo­to­gra­fen voor wie de uit­ge­brei­de func­ties van Pho­to­shop te veel van het goe­de zijn. Over het al­ge­meen geeft het pro­gram­ma re­sul­ta­ten, waar­van de fo­to's ook echt be­ter wor­den. Bij de voor­ge­de­fi­ni­eer­de wol­ken moet je uit­vin­den wel­ke wel wer­ken en wel­ke niet. De luch­ten die te boek staan als dra­ma­tisch en con­trast­rijk de­den bij on­ze proef­fo­to's wat on­echt aan. Hoe suc­ces­vol het pro­gram­ma werkt staat of valt met de se­lec­tie van de bron­fo­to's.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.