Top­lijs­ten

Hier vind je een ac­tu­eel over­zicht van de bes­te ca­me­ra’s. Ge­bruik on­ze top­lijs­ten als on­par­tij­di­ge ad­vi­seur voor je vol­gen­de aan­koop.

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

Ac­tu­eel over­zicht van de bes­te ca­me­ra’s.

Ons test­lab test jaar­lijks hon­der­den ca­me­ra’s. Zo ont­staat een reus­ach­ti­ge da­ta­ba­se van test­re­sul­ta­ten, waar­van jij kunt pro­fi­te­ren. In de ta­bel­len op de­ze pa­gi­na’s zie je wel­ke po­si­tie een ca­me­ra in­neemt op de rang­lijst. Ook vind je hier de meet­waar­den en tech­ni­sche ge­ge­vens. De rang­schik­king van de ap­pa­ra­ten in de ta­bel­len wordt be­paald door het pun­ten­to­taal. Als twee ap­pa­ra­ten even­veel pun­ten sco­ren, wordt eerst het goed­koop­ste van de twee ge­noemd. Het over­zicht is dy­na­misch: wan­neer een nieuw mo­del een ho­ge­re sco­re ont­vangt, wor­den de sco­res van de an­de­re ca­me­ra’s aan­ge­past. Op de­ze ma­nier blijft het ca­me­ra-over­zicht dus te al­len tij­de ac­tu­eel.

In het over­zicht ma­ken we on­der­scheid tus­sen ca­me­ra’s met ver­wis­sel­ba­re lens en ful­l­fra­me sen­sor ener­zijds en ca­me­ra’s met ver­wis­sel­ba­re lens en een sen­sor tot APS-C-for­maat an­der­zijds. De sco­res bin­nen een van die twee ta­bel­len zijn ver­ge­lijk­baar, maar je kunt de sco­res van de ful­l­fra­me-ca­me­ra’s niet ver­ge­lij­ken met die van ca­me­ra’s met klei­ne­re sen­sor.

De sco­res van com­pact­ca­me­ra’s (der­de pa­gi­na) zijn wel on­der­ling ver­ge­lijk­baar (met uit­zon­de­ring van de high-end com­pact­ca­me­ra’s). In de ko­lom ‘ca­me­ra­klas­se’ zie je de soort com­pact­ca­me­ra (brid­ge, cre­a­tief, reis­zoom).

Kijk voor een uit­ge­brei­de uit­leg van on­ze test­pro­ce­du­re op www.chip­fo­to­ma­ga­zi­ne.nl.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.