Fo­to­gra­feer de herfst

CHIP FOTO Magazine - - Fotowedstrijd -

De ve­le re­ac­ties op on­ze eer­de­re fo­to­wed­strij­den ge­ven nog maar eens aan dat on­ze le­zers graag cre­a­tief uit­ge­daagd wor­den. Van­daar dat we een nieu­we fo­to­wed­strijd heb­ben be­dacht. Voor de win­naar heb­ben we een prach­ti­ge hoofd­prijs klaar staan: een Ca­non Selp­hy fo­t­oprin­ter, ter be­schik­king ge­steld door De Fo­to-Groep. De Fo­to-Groep is een sa­men­wer­kings­ver­band van 7 fo­to­spe­ci­aal­za­ken. De aan­ge­slo­ten win­kels zijn: Fo­to Amers­foort, Fo­to Ba­ron in As­sen, Fo­to van Kes­te­ren in Doorn, Fo­to Har­der­wijk, Fo­to Hee­ren­veen, Fo­to Leeu­war­den en Fo­to Strik in Hil­ver­sum. www.fo­to-groep.nl.

De op­dracht

Rij­men doe je met taal, maar nu da­gen we je uit om dit met beel­den te gaan doen.

Het the­ma daar­bij is ‘de herfst’. Zoek naar over­een­kom­sten in kleur, tex­tuur, de­tail en com­po­si­tie zo­dat er een her­ha­lend beel­das­pect ont­staat dat cre­a­tief is ver­werkt in een col­la­ge. In het voor­beeld op de­ze pa­gi­na, zie je waar we naar op zoek zijn.

Zo doe je mee

Ga naar www.fo­to-groep.nl en klik op de knop om je fo­to te uplo­a­den.

Slui­ting deel­na­me: 28 no­vem­ber.

Heel veel suc­ces!

Jouw fo­to op can­vas (80 × 100 cm) van pro­fes­si­o­ne­le kwa­li­teit uit ei­gen ate­lier.Twee­de prijs

Ca­non Selp­hy CP-1300 fo­t­oprin­ter, in­clu­sief 2 do­zen fo­to­pa­pier à 180 stuks.Eer­ste prijs

Ca­me­ra­riem ‘Sli­de’ van Peak De­sign. Te ge­brui­ken als een sling-, schou­der- of nek­riem.Der­de prijs

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.