Pa­naso­nic Lu­mix S1R / S1

CHIP FOTO Magazine - - Nieuws -

Als­of de ful­l­fra­me-dslm's van Ni­kon en Ca­non nog niet ver­ras­send ge­noeg wa­ren, sluit ook Pa­naso­nic aan met de ont­wik­ke­ling van twee ful­l­fra­me­sys­teem­ca­me­ra's. Tij­dens de Pho­to­ki­na in Keu­len wer­den met de Lu­mix S1R en Lu­mix S1 de eer­ste ful­l­fra­me-dslm's van Pa­naso­nic aan­ge­kon­digt. Be­gin

2019 moe­ten de twee ca­me­ra's op de markt ver­schij­nen. Pa­naso­nic zet met de S-se­rie in op een twee­de sys­teem naast het Mi­cro-Four-Thirds-sys­teem, dat ook ver­der ont­wik­keld zal wor­den.

Veel spe­ci­fi­ca­ties zijn nog niet be­kend­ge­maakt, maar wel zijn bei­de mo­del­len uit­ge­rust met 4K 60p/50p vi­deo-op­na­me­func­tie en Du­al IS-beeldsta­bi­li­sa­tie, dus zo­wel in de bo­dy als in de lens. Daar­door moet fo­to­gra­fe­ren van­uit de hand mo­ge­lijk wor­den voor ver in­ge­zoom­de fo­to's of in don­ke­re si­tu­a­ties. Net als bij Ni­kon heeft de ene ca­me­ra, de S1R, een ho­ge­re re­so­lu­tie – 47 te­gen 24 me­ga­pixels voor de S1.

Voor dit sys­teem heeft Pa­naso­nic de han­den in­een­ge­sla­gen met Lei­ca en Sig­ma. Al­le len­zen die vol­doen aan de L-mount-spe­ci­fi­ca­ties kun­nen op de ca­me­ra's in de S-se­rie ge­bruikt wor­den. Bij het ver­schij­nen van de ca­me­ra's moe­ten ook met­een drie ob­jec­tie­ven wor­den ge­ïn­tro­du­ceerd: een 50mm f/1.4 en twee zoom­len­zen, na­me­lijk een 24-105mm-stan­daard­zoom en een te­le­zoom van 70-200mm. Voor 2020 moe­ten er dan nog ze­ven nieu­we len­zen ver­schij­nen. Dia­frag­ma­waar­den hier­voor zijn nog niet be­kend. De ca­me­ra's be­schik­ken bo­ven­dien over een dub­be­le kaarts­leuf voor sd- en xqd-kaar­ten. Prij­zen zijn nog niet be­kend­ge­maakt. www.pa­naso­nic.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.