Pro­fes­si­o­neel

CHIP FOTO Magazine - - Lichtfotografie -

Scan­nen hoeft niet per se met een klas­sie­ke flat­beds­can­ner. Scan­backs zo­als de mo­del­len van fa­bri­kant Ren­cay zijn voor­al ge­bruikt in de re­pro- en ar­chi­tec­tuur­fo­to­gra­fie. Ze wor­den dan op een ver­stel­ba­re tech­ni­sche ca­me­ra (pla­ten­ca­me­ra) ge­mon­teerd, bij­voor­beeld de Lin­hof Mas­ter Tech­ni­ka, en fun­ge­ren dan in plaats van een klas­sie­ke ca­me­ra­sen­sor als een ima­ge re­cor­der.

Net als nor­ma­le scan­ners scan­nen de scan­backs het beeld re­gel voor re­gel en voe­gen ze in­tern al­les sa­men tot één fo­to. Zo ont­staan gro­te be­stan­den met ex­treem ho­ge re­so­lu­ties - de Di­RECT 24k3 van Ren­cay haalt bij­voor­beeld maar liefst 2808 me­ga­pixels (2,8 gi­ga­pixel) met één af­zon­der­lij­ke op­na­me.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.