500px, voor de pro­fes­si­o­nal

CHIP FOTO Magazine - - Social Media -

De web­si­te 500px (500px.com) heeft veel weg van Flickr. De web­si­te zien er op het eer­ste ge­zicht vrij­wel het­zelf­de uit en ook hier kun je je ei­gen fo­to’s uplo­a­den en op­mer­kin­gen ach­ter­la­ten. Jam­mer ge­noeg mag je bij de­ze web­si­te maar ze­ven fo­to’s per week uplo­a­den. Wan­neer je vijf dol­lar per maand kunt mis­sen, mag je on­be­perkt fo­to’s uplo­a­den en krijg je daar­naast toe­gang tot ver­schil­len­de sta­tis­tie­ken. 500px heeft ver­der een sa­men­wer­king met de web­si­te Get­ty­ima­ges, een po­pu­lai­re web­si­te voor stock­fo­to’s, waar­op jouw fo­to’s ge­plaatst kun­nen wor­den. Je hebt zelf de keu­ze of je je fo­to’s hier­aan mee wil la­ten doen en je krijgt er bo­ven­dien een ver­goe­ding voor.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.