Ob­jek­tief-firm­wa­re bij­wer­ken

CHIP FOTO Magazine - - Firmware -

Er be­staat niet al­leen firm­wa­re voor de ca­me­ra zelf, maar ook voor de len­zen. De up­da­te ver­loopt meest­al via de ca­me­ra­bo­dy, maar bij ex­ter­ne fa­bri­kan­ten zo­als Sig­ma kan het ook voor­ko­men dat je een spe­ci­aal usb-dock no­dig hebt.

Op­ti­ma­le sa­men­wer­king: Wel­ke fo­to­graaf is er nou niet blij met een feil­lo­ze au­to­fo­cus en haar­scher­pe re­sul­ta­ten zon­der chro­ma­ti­sche aber­ra­tie? Dat kan al­leen als de ca­me­ra en lens per­fect op el­kaar zijn af­ge­stemd. Als je niet te­vre­den bent met de pres­ta­ties van je lens, kun je het bes­te de web­si­tes van de ca­me­ra- en lens­fa­bri­kant con­tro­le­ren op even­tu­e­le firm­wa­re-op­los­sin­gen.

Up­da­te en au­to­fo­cus in­stel­len: Len­zen van Sig­ma kun je niet bij­wer­ken via de ca­me­ra. Daar­om heeft de fa­bri­kant een an­de­re op­los­sing ont­wik­keld: de lens wordt op een usb-dock (on­ge­veer 50 eu­ro) ge­plaatst die op de com­pu­ter is aan­ge­slo­ten. Dit dock kan niet al­leen voor up­da­tes wor­den ge­bruikt, met de mee­ge­le­ver­de soft­wa­re kan ook een be­staan­de back- of front­fo­cus wor­den ge­cor­ri­geerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.