Land­schap­pen in zwart-wit

Mid­del­ma­ti­ge landschapsfoto’s kun je in een paar een­vou­di­ge stap­pen ver­an­de­ren in in­druk­wek­ken­de zwart-wit kunst­wer­ken.

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud -

Met Light­room ver­an­der je mid­del­ma­ti­ge land­schap­pen in in­druk­wek­ken­de kunst­wer­ken.

Een land­schap om­zet­ten in zwart-wit le­vert prak­tisch al­tijd een in­druk­wek­kend re­sul­taat op – voor­al wan­neer er een paar sfeer­vol­le wol­ken aan de he­mel staan. Light­room biedt meer­de­re ma­nie­ren om dit te re­a­li­se­ren, met ver­schil­len­de re­sul­ta­ten: re­du­ceer bij­voor­beeld de Ver­za­di­ging of ge­bruik de Zwart­wit-func­tie van Light­room.

01 Rech­te ho­ri­zon

Zet al­ler­eerst de ho­ri­zon recht met het ge­reed­schap Uit­snijd­ka­der. Ver­vol­gens klik je op Au­to­ma­tisch. Je kunt er ook voor kie­zen om Ctrl in­ge­drukt te hou­den en met in­ge­druk­te muis­knop langs de ho­ri­zon te sle­pen.

02 Ver­sterk de kleur

De kleur ver­sterk je door on­der Stan­daard, ach­ter Tint op Au­to­ma­tisch te klik­ken. Van­af Light­room 7.1 ge­bruikt de­ze func­tie de Sens­ei-tech­niek van Ado­be: Light­room stemt de aan­pas­sing af op an­de­re beeld­be­wer­kin­gen.

03 Bij­snij­den

Het klei­ne stuk­je rots links in beeld leidt al­leen maar af. In plaats van te pro­be­ren om het ge­deel­te te re­tou­che­ren, kie­zen we in dit ge­val een­vou­dig­weg voor bij­snij­den. Daar­door ziet de fo­to er di­rect al veel aan­trek­ke­lij­ker uit.

04 Re­tou­che­ren

Ga met een druk op Q naar het pen­seel Re­tou­che­ren en met A naar de gra­fi­sche weer­ga­ve. De schuif­re­ge­laar va­ri­eert de­ze weer­ga­ve. Sto­ren­de ele­men­ten ver­dwij­nen met een muis­klik. Zoom in op de fo­to en loop hem he­le­maal na.

05 Zwart-wit

Klik on­der Stan­daard op Zwart-wit. Zet de re­ge­laar ach­ter Ne­vel ver­wij­de­ren op +37 en schuif die ach­ter Be­lich­ting iets naar rechts. Ver­hoog het Con­trast naar +27 en de Hel­der­heid naar +22. On­der Zwart-wit dub­bel­klik je op Zwart-wit­mix.

06 Laat­ste stap

Nu pas je al­leen de sfeer nog wat aan. Dat doe je on­der het kop­je Ef­fec­ten: zet on­der Kor­rel de Hoe­veel­heid op +20 en de Groot­te op +32. En voilà, je in­druk­wek­ken­de zwart-wit­land­schap is he­le­maal per­fect!

Ori­gi­neel

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.