Agen­da

Laat je als fo­to­graaf in­spi­re­ren door het werk van an­de­ren. Hier vind je een over­zicht van ten­toon­stel­lin­gen, beur­zen en an­de­re fo­to­gra­fie­ge­re­la­teer­de eve­ne­men­ten in de ko­men­de tijd.

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud -

De­ze fo­to-ex­po­si­ties en eve­ne­men­ten mag je niet mis­sen.

Gre­a­test Lands­ca­pes

In de ex­po­si­tie Gre­a­test Lands­ca­pes krijg je adem­be­ne­men­de fo­to’s te zien van de meest bij­zon­de­re plek­ken op aar­de. Van een IJs­land­se grot tot een Tan­za­ni­aans zout­meer; de fo­to’s zijn over­al ter we­reld ge­maakt. Al­le fo­to’s zijn daar­bij door de bes­te fo­to­gra­fen van Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic ge­scho­ten. De ten­toon­stel­ling laat niet al­leen de pracht van de na­tuur zien. In woord en beeld wordt de in­vloed van de mens zicht­baar ge­maakt. Met de­ze fo­to­ten­toon­stel­ling wilt het Mu­se­on de ver­hou­ding tus­sen mens en na­tuur ter dis­cus­sie stel­len. Toch gaat de ex­po­si­tie niet zo­zeer over de mens als ver­o­ve­raar van de na­tuur, maar eer­der over zijn rol als be­won­de­raar, be­wo­ner en be­scher­mer van de aar­de.

29 ju­ni 2018 t/m 2 de­cem­ber 2018 Mu­se­on, Den Haag www.mu­se­on.nl

Dic­kens fes­tijn

In de­cem­ber wordt De­ven­ter twee da­gen lang ge­trans­for­meerd in een stad­je uit de 19e eeuw. Ruim 950 per­so­na­ges uit de boe­ken van de be­roem­de En­gel­se schrij­ver ko­men tij­dens dit week­end tot le­ven. Je kunt dan zo­maar oog in oog ko­men te staan met de on­deu­gen­de Oli­ver Twist of de goed­har­ti­ge Sa­mu­el Pickwick uit Dic­kens eer­ste boek ‘De na­ge­la­ten pa­pie­ren van de Pickwick Club’. Toe­gang is ge­heel gra­tis, dus neem ge­rust een kijk­je. Het Dic­kens Fes­tijn is bei­de da­gen van 11:00 tot 17:00 uur. Ove­ri­gens kun je ie­de­re za­ter­dag een be­zoek­je bren­gen aan het Char­les Dic­kens Ka­bi­net in de Wal­straat te De­ven­ter. Hier staat een per­ma­nen­te ex­po­si­tie over het le­ven en het werk van de be­roem­de schrij­ver.

15 en 16 de­cem­ber 2018 Dic­kens Fes­tijn, De­ven­ter dic­kensfes­tijn.nl

Susan Bar­nett - T-Shirt Truth

In 2009 be­gon de Ame­ri­kaan­se Susan Bar­nett (1951) met het ma­ken van fo­to’s van uit­ge­spro­ken t-shirts. Ze richt haar ca­me­ra ech­ter niet op het ge­zicht, maar op de be­druk­te rug vol spreu­ken en il­lu­stra­ties. Haar fas­ci­na­tie voor t-shirts is ont­staan na­dat ze een jon­ge vrouw met t-shirt van een Afri­kaans mas­ker fo­to­gra­feert. Het beeld ver­telt Bar­nett iets over de iden­ti­teit van de jon­ge vrouw, zon­der dat de fo­to haar ge­zicht ont­hult. In haar werk zoekt Bar­nett naar in­di­vi­du­en die op­val­len in de me­nig­te, door de slo­gans of com­bi­na­tie van af­beel­din­gen en tek­sten op hun t-shirt.

8 sep­tem­ber 2018 t/m 16 de­cem­ber 2018 Kunst­hal, Rot­ter­dam www.kunst­hal.nl

Sta­cii Sa­mi­din Do­cu­ment Ne­der­land

Het Rijksmuseum or­ga­ni­seert sinds 1975 elk jaar de ten­toon­stel­ling Do­cu­ment Ne­der­land. Hier­in wordt een Ne­der­land­se fo­to­graaf ge­vraagd om een ac­tu­eel maat­schap­pe­lijk on­der­werp in beeld te bren­gen. De­ze keer was het de beurt aan fo­to­graaf Sta­cii Sa­mi­din (1987). Hij heeft in op­dracht van het Rijksmuseum ver­schil­len­de Ne­der­land­se ca­fés met hun ei­gen stam­gas­ten, klan­ten en kas­te­leins ge­fo­to­gra­feerd. Sta­cii maak­te naam met ‘So­cie­ties’, een fo­to­se­rie over sub­cul­tu­ren waar­on­der jeugd­groe­pen en be­ruch­te ben­des. Hij leef­de als fo­to­graaf on­der an­de­re tus­sen de straat­ben­des van Los An­ge­les en het cri­mi­ne­le straat­le­ven in Rot­ter­dam.

12 ok­to­ber 2018 t/m 20 ja­nu­a­ri 2019 Het Rijksmuseum, Am­ster­dam www.rijksmuseum.nl

Ma­rie Cé­ci­le Thijs – Tus­sen He­mel en Aar­de

Mu­se­um Jan Cu­nen in Oss pre­sen­teert de ten­toon­stel­ling ‘Tus­sen He­mel en Aar­de’. Met in to­taal vijf­tig por­tret­ten en stil­le­vens laat de­ze ten­toon­stel­ling de kracht en de veel­zij­dig­heid van fo­to­graaf Ma­rie Cé­ci­le Thijs zien. Haar sur­re­a­lis­ti­sche beel­den zijn schil­der­ach­tig en tijd­loos.

Ma­rie Cé­ci­le Thijs neemt de kij­ker mee in haar we­reld waar tijd en ruim­te ver­va­gen. Een sprook­jes­ach­tig uni­ver­sum met zwe­ven­de va­zen, le­vens­ech­te een­hoorns, en­gel­ach­ti­ge per­so­na­ges en ma­gi­sche ta­fe­re­len. Haar fo­to’s ken­mer­ken zich door te­gen­stel­lin­gen. Ze zijn zo­wel ver­stild als krach­tig en dy­na­misch, pa­ra­doxaal en te­ge­lij­ker­tijd van­zelf­spre­kend, ab­sur­dis­tisch in al­le ernst. Tijd be­staat niet, in een da­ve­ren­de stil­te komt al­les tot le­ven. Ob­jec­ten krij­gen per­soon­lijk­heid. Por­tret­ten wor­den stil­le­vens en stil­le­vens wor­den por­tret­ten.

30 sep­tem­ber 2018 t/m 20 ja­nu­a­ri 2019 Mu­se­um Jan Cu­nen, Oss www.mu­se­um­jan­cu­nen.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.