The NASA Ar­chi­ves

Piers Bi­zo­ny

CHIP FOTO Magazine - - Een Wereld Van Foto’s -

3 maart 1969 - Da­vid Scott, pi­loot van de com­man­dom­odu­le van Apol­lo 9 steekt zijn hoofd bui­ten boord ter­wijl hij som­mi­ge sys­te­men van het ruim­te­pak test. Zijn col­le­ga Rusty Sch­weick­art nam de­ze fo­to van­uit de maan­lan­der die aan het ruim­te­schip zat ge­kop­peld. Tij­dens de vlucht met Apol­lo 9 wer­den di­ver­se sys­te­men ge­test in aan­loop naar de maan­lan­ding van ju­li 1969. Da­vid Scott werd la­ter de ze­ven­de mens op de maan. Als com­man­dant van de Apol­lo 15 was hij ook de eer­ste die met een maan­wa­gen over het maan­op­per­vlak reed.

1) Wild­li­fe Pho­to­grap­her of the Year 2018 – Mar­sel van Oos­ten

De Ne­der­land­se fo­to­graaf Mar­sel van Oos­ten is die win­naar ge­wor­den van de ti­tel Wild­li­fe Pho­to­grap­her of the Year. De­ze wed­strijd wordt elk jaar ge­or­ga­ni­seerd door het Brit­se Na­tu­ral His­to­ry Mu­se­um in Lon­den. Zijn fo­to, ge­ti­teld The Gol­den Cou­ple werd ge­no­men in de ber­gen van Qin­ling in Chi­na. Het toont twee gou­den stomp­neus­apen. Van Oos­ten werd al als win­naar ge­se­lec­teerd in de ca­te­go­rie Por­tret­ten, maar sleep­te dus even­eens de over­all-ti­tel in de wacht. Vol­gens de ju­ry is zijn fo­to ener­zijds een tra­di­ti­o­ne­le por­tret­fo­to, maar wel een schit­te­ren­de por­tret­fo­to. “Het laat de schoon­heid van de na­tuur zien en her­in­nert ons er te­vens aan wat we ver­lie­zen wan­neer de na­tuur tel­kens een stap­je te­rug moet doen.” Er zijn zo’n 22.000 gou­den stomp­neus­apen die de ber­gen van Cen­traalChi­na tot hun huis heb­ben ge­maakt en ze staan te boek als bedreigd.

2) Loun­ging Le­o­pard

Voor fo­to­gra­fen van ze­ven­tien jaar en jon­ger zijn er drie leef­tijds­ca­te­go­rie­ën en ook hier wordt een over­al­l­win­naar ge­ko­zen. Dit jaar was het de Zuid-Afri­kaan Skye Mea­ker die er met de ti­tel Young Wild­li­fe Pho­to­grap­her of the Year 2018 van­door ging. De lui­paard op de fo­to heet Ma­tho­ja, het­geen ‘zij die mank loopt’ be­te­kent. Het dier raak­te als welp zwaar­ge­wond en had slechts een ge­rin­ge kans op over­le­ving. In­mid­dels is het een ge­zon­de vol­was­sen dier. Mea­ker wist het dier te fo­to­gra­fe­ren toen de­ze op het punt stond om in slaap te val­len.

3) Pi­pe Owls

De tien­ja­ri­ge Arsh­deep Singh uit In­dia fo­to­gra­feer­de dit steen­ui­len­paar die hun nest­je had­den ge­bouwd in een ou­de ri­ool­buis. Hij won hier­mee de eer­ste prijs in zijn leef­tijds­ca­te­go­rie.

4) Ti­ger­land

In de ca­te­go­rie ‘die­ren en hun om­ge­ving’ ont­ving de Frans­man Em­ma­nu­el Ron­deau een eer­vol­le ver­mel­ding voor de­ze Ben­gaal­se tij­ger. Ron­deau moest 23 da­gen wach­ten voor­dat het dier voor zijn lens ver­scheen.

5) A Bear on the Ed­ge

In de­zelf­de ca­te­go­rie was er ook een eer­vol­le ver­mel­ding voor de Rus­si­sche fo­to­graaf Ser­gey Gors­hk­ov. De een­za­me ijs­beer langs de rand van een glet­sjer laat de kwets­baar­heid zien van een dier dat ge­heel af­han­ke­lijk is van de be­vro­ren wil­der­nis.

1) Jo­lan­da Wis­se­lo

On­langs ver­huis­de Jo­lan­da naar Krim­pe­ner­waard, waar het Loet­bos ligt. “Ja­ren­lang zocht ik naar een vlie­gen­zwam rond de rand­stad en de Utrecht­se Heu­vel­rug, maar ik had el­ke keer de pech dat ik ze niet te­gen­kwam”, ver­telt ze. “Aan het ein­de van de mid­dag liep ik lek­ker door het Loet­bos en daar kwam ik er na vijf mi­nu­ten al ze­ker vijf­tien stuks te­gen. Wat een feest! Ik heb ge­pro­beerd zon­der be­scha­di­gin­gen te ma­ken wat tak­jes weg te ha­len. De ca­me­ra hield ik laag bij de grond, leu­nend op een rijst­zak­je. Ik heb ge­ko­zen voor f/3.5 in ver­band met de scherp­te­diep­te. Ik wil­de graag dat het bol­le­tje scherp was maar toch een mooi dro­me­rig bokeh-ef­fect. Ik doe wei­nig ma­cro­fo­to­gra­fie, maar de herfst is toch wel mijn fa­vo­rie­te sei­zoen.”

2) Li­san­ne Re­ber­gen

“Ro­man­ce all over the pla­ce! Dit su­per­ver­lief­de stel liet zich door niets van de wijs bren­gen. Zelfs niet door een beet­je re­gen. Dit was hún dag”, al­dus Li­san­ne. “Tus­sen de bui­en door maak­ten we de bui­ten­fo­to’s. Het bruids­paar was over­al voor in en had zelf ook te gek­ke ideeen. De­ze fo­to is ge­maakt toen ze net de au­to in ge­vlucht wa­ren voor de vol­gen­de drup­pels. Ik vond het leuk de fo­cus op de au­to te leg­gen, de re­gen­drup­pels zicht­baar op de rui­ten en het bruids­paar wat ver­vaagd. Het ge­luk en de ver­lief­de blik blij­ven ook nu prach­tig zicht­baar.”

3) Dre Hof­man

“De­ze fo­to is ge­maakt op een win­de­ri­ge na­mid­dag”, ver­telt Dre. “Ik wil­de al eer­der een fo­to ma­ken van de pier in Bre­de­ne (Bel­gië) met de meeu­wen, maar het kwam er ie­de­re keer niet van. De laat­ste dag va­kan­tie waag­de ik toch maar nog een po­ging, ook al had ik al­leen maar m’n te­le­foon bij me. Ik ben voor­zich­tig de pier op ge­lo­pen en klaar gaan zit­ten om de fo­to’s te ma­ken. Een lui­de schreeuw zorg­de er­voor dat de meeu­wen te­gen de wind op­vlo­gen en kon ik een aan­tal fo­to’s ma­ken.”

4) Mar­co Bak­ker

“De fo­to is ge­no­men op een prach­ti­ge zon­dag­och­tend in ok­to­ber”, al­dus Mar­co. “Ik ga meest­al ‘vrij’ op pad. Ik weet dan wel waar ik naar­toe ga, maar laat me in­spi­re­ren door wat ik zie. On­der­weg zag ik in­eens de­ze prach­ti­ge lucht ont­staan. Aan­ge­zien ik de ar­caplaat was ver­ge­ten, ge­bruik­te ik de re­ling. Ik nam de fo­to aan de hand van ze­ven spot­me­ting­ge­bie­den op het ge­bouw met ie­der zijn ei­gen EV. De­ze heb ik ver­werkt tot één fo­to. Dit is ove­ri­gens de Pont­stei­ger in Am­ster­dam. Hier staat het duur­ste pen­thou­se van Ne­der­land (ca. 16 mil­joen eu­ro). Zijn bij­naam is ‘Het Schijt­huis’, van­we­ge de ge­lij­ke­nis met een hoe­ki­ge reu­zen-WC.

Ca­non EOS 550D; Sig­ma 10–20mm f/4–5.6 lens | 16mm | 1/20 sec | f/9 | ISO 200 | 2 Ni­kon SB-28 flit­sers | TrailMas­ter ca­me­ra trig­ger + Cam­trap­ti­ons wi­re­less flash trig­gers Em­ma­nu­el Ron­deau / Wild­li­fe Pho­to­grap­her of The Year

Ni­kon D500 + 500mm f/4 lens | 1/1600 sec | f/4 (-0.7 e/v) | ISO 450 Arsh­deep Singh / Wild­li­fe Pho­to­grap­her of The Year

Ni­kon D5 + 70–200mm f/2.8 lens | 98mm | 1/3200 sec | f/5 | ISO 500 Ser­gey Gors­hk­ov/ Wild­li­fe Pho­to­grap­her of The Year

Ni­kon D750 met Tam­ron SP 90mm F/2.8 Di VC USD Ma­cro 1:1 F004N | 90 mm | f/3.5 |1/15 s | ISO 1600

Ni­kon D610 | 100 mm | f/4 | 1/125 s | ISO 100

Fu­ji­f­ilm X-T20 met XF 16mm F1.4 R WR | 16 mm | f/5 | ISO 200

Mo­to­rola Mo­to G (5S) Plus | 3,59 mm | f/2 | 1/995 s | ISO 100

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.