Low­land Photo Fes­ti­val 2018

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

Maak je graag fo­to’s van de na­tuur, vind je het leuk om het fo­to­werk van an­de­ren te zien of in­te­res­san­te le­zin­gen te vol­gen? Be­zoek dan eens het Low­land Photo Fes­ti­val in Ant­wer­pen. Hier wordt al voor de vijf­de keer het na­tuur­fo­to­gra­fie­fes­ti­val ge­hou­den. Tij­dens de­ze twee da­gen kun je on­der an­de­re ver­schil­len­de ex­po­si­ties be­kij­ken, le­zin­gen bij­wo­nen en work­shops vol­gen. De di­ver­se ten­toon­stel­lin­gen kun je vol­le­dig gra­tis be­zoe­ken. Voor de toe­gang tot de fo­to­gra­fie­beurs be­taal je twee eu­ro. Om de le­zin­gen in de bios­coop­zaal bij te wo­nen moet je een dag­tic­ket of week­end­tic­ket ko­pen. De deu­ren gaan op za­ter­dag en zon­dag open om 8 uur, de eer­ste le­zin­gen star­ten da­ge­lijks om­streeks kwart over ne­gen.

8 en 9 de­cem­ber 2018 Ki­ne­po­lis, Ant­wer­pen land­schap­vzw.be/low­land-photo-fes­ti­val-2018

Le­zers vanCHIP Fo­to Ma­ga­zi­nekrij­gen een leu­kekor­ting op een dag­tic­ketof een week­end­tic­ket. on­ze Kijk opFa­ce­book-pa­gi­na (chip­fo­to­ma­ga­zi­ne) meer voorin­for­ma­tie!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.