Nieu­we out­door­ca­me­ra van Ri­coh

CHIP FOTO Magazine - - Nieuws - www.ri­coh-ima­ging.nl

Ri­coh Ima­ging heeft de WG-60 di­gi­ta­le compactcamera ge­ïn­tro­du­ceerd. Dit nieu­we mo­del, in de kleu­ren zwart en rood-zwart, heeft een ste­vi­ge licht­ge­wicht bo­dy en is wa­ter­dicht en schok­be­sten­dig. De di­gi­ta­le compactcamera is ont­wor­pen voor out­door­ac­ti­vi­tei­ten on­der ex­tre­me om­stan­dig­he­den, zo­als snow­boar­den, fiet­sen, sur­fen en dui­ken. Hij is wa­ter­dicht en de com­pac­te con­struc­tie maakt het mo­ge­lijk om tot twee uur lang on­der wa­ter te fil­men en fo­to­gra­fe­ren tot een diep­te van 14 me­ter. Daar­naast is de bo­dy schok­be­sten­dig tot val­par­tij­en van 1,6 me­ter, stof­dicht en be­stand te­gen tem­pe­ra­tu­ren tot -10 °C. De tri­ple an­ti-sha­ke-be­scher­ming voor­komt tril­lin­gen bij al­le in­stel­lin­gen. Ook is de ca­me­ra uit­ge­rust met een ste­vig lcd-scherm waar­van de hel­der­heid kan wor­den aan­ge­past aan de om­ge­ving. De WG-60 is ver­krijg­baar voor een ad­vies­prijs van 249 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.