Ma­gisch en mys­te­ri­eus: Fo­to­gra­fe­ren in het bos

Het bos is de thuis­ba­sis van tal­lo­ze sprook­jes. Het is een plek die al eeu­wen­lang tot de ver­beel­ding spreekt. Dus pak je ca­me­ra en ga aan de slag.

CHIP FOTO Magazine - - Feestelijke Gadgets -

In de EU heb­ben Zwe­den en Fin­land de mees­te bos­sen. In Ne­der­land is zo’n elf pro­cent van het land be­dekt met bos. Des­on­danks kun je vast en ze­ker bij je in de buurt een bos­ge­bied vin­den. De Gro­te Bo­ze Wolf hoef je niet te ver­wach­ten, maar er staan wel een aan­tal uit­da­gin­gen voor je klaar in het bos. Mooie en dicht­be­groei­de boom­top­pen zien er wel­is­waar mooi uit, maar ze la­ten wei­nig licht door voor je fo­to’s. Hier­door moet je het on­der­werp vaak lan­ger be­lich­ten en is een sta­tief een ab­so­lu­te nood­zaak. Wan­neer je in het bos met het licht van de on­der­gaan­de zon speelt, krijg je een prach­tig spek­ta­kel. Ga bij­voor­beeld eens zo staan, dat de zon net tus­sen de bo­men door schijnt.

Com­po­si­tie

Wan­neer je in het bos be­zig bent en een leu­ke lo­ca­tie hebt ge­von­den, moet je pro­be­ren om een aan­tal lij­nen in de om­ge­ving (en je com­po­si­tie) te vin­den. Door de­ze lij­nen te ge­brui­ken, kun je ie­mand door je fo­to lei­den. Je kunt hier ver­schil­len­de za­ken voor ge­brui­ken, denk bij­voor­beeld aan een kron­kel­weg, een kab­be­lend beek­je of een om­ge­val­len boom. Maak ook eens een fo­to met een groot­hoek­ob­jec­tief. Je moet dan wel wat ele­men­ten op de voor­grond be­na­druk­ken, an­ders komt het land­schap er nog­al plat uit te zien.

De­tails

Je moet na­tuur­lijk niet al­leen met een groot­hoek door het bos gaan lo­pen. Het woud heeft meer dan ge­noeg in­te­res­san­te on­der­wer­pen. Pak ook eens je ma­cro­lens uit je tas of maak eens wat fo­to’s met een zoom­lens. Voor­al pad­den­stoe­len ge­dij­en goed in dit sei­zoen. Daar komt bij dat ze niet weg­ren­nen als je ze hebt ge­spot. Je kunt ge­rust een lan­ge­re slui­ter­tijd in­stel­len, maar ge­bruik dan wel een sta­tief of een rijst­zak­je.

Lens­fla­re

Wan­neer je in het bos rond­loopt en de zon schijnt, moet je eens pro­be­ren om met een lens­fla­re te wer­ken. Een lens­fla­re ver­schijnt als je de ca­me­ra op de zon richt. Je moet wel twee za­ken in je ach­ter­hoofd hou­den als je een mooi eind­re­sul­taat wilt. Het bes­te ef­fect krijg je als de zon niet di­rect in je lens schijnt. Laat daar­om een boom­stam het zon­licht ge­deel­te­lijk af­scher­men. Voor een mooie lens­fla­re moet je met een klein dia­frag­ma schie­ten. Pro­beer hier­voor een dia­frag­ma van 16 of 22 te ge­brui­ken. Fo­to’s met een lens­fla­re zijn voor­al mooi als ze erg hel­der zijn. Je kunt daar­om ge­rust de fo­to een tik­je over­be­lich­ten.

Ca­non EOS 5DS R met EF24-70 mm f/4L IS USM | 26 mm (KB) | f/11 | 13 sec | ISO 100

Ca­non EOS 5DS R met EF16-35 mm f/4L IS USM | 17 mm (KB) | f/16 | 3,2 sec | ISO 100

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.