Won­der­lij­ke wa­ter­par­tij­en

Als het re­gent blij­ven de mees­te fo­to­gra­fen lek­ker bin­nen. Ei­gen­lijk is dat best jam­mer, want de re­gen zorgt bij wa­ter­par­tij­en voor een prach­tig ta­fe­reel.

CHIP FOTO Magazine - - Herfstfotografie -

Door de re­gen ver­an­de­ren de kleu­ren van de na­tuur. De bla­de­ren wor­den nat en schit­te­ren met die­pe­re kleu­ren. Ook het nat­te mos en de ste­nen op de grond glin­ste­ren veel krach­ti­ger. Hier­door komt de om­ge­ving van een beek­je pas goed tot zijn recht. Het mooi­ste ef­fect krijg je ech­ter door een po­la­ri­sa­tie­fil­ter (pola­fil­ter) te ge­brui­ken. Dit fil­ter be­staat uit twee glas­plaat­jes, die je kunt draai­en. Wan­neer je ze pre­cies goed hebt staan, laat het fil­ter al­leen be­paal­de licht­bron­nen door. Het re­sul­taat zie je met­een: spie­ge­lin­gen ver­dwij­nen en de kleu­ren wor­den krach­ti­ger.

Een an­der voor­deel van de re­gen is dat het vaak een stuk don­ker­der is. Hier­door heb je geen grijs­fil­ter (ook wel ND-fil­ter) no­dig, om te ex­pe­ri­men­te­ren met ex­tra lan­ge slui­ter­tij­den. Lan­ge slui­ter­tij­den zijn voor­al in­te­res­sant als je stro­mend wa­ter wilt fo­to­gra­fe­ren. Hier­door lijkt het net als­of het wa­ter een flu­we­len look krijgt. Dit geeft in veel ge­val­len een mooi en kunst­zin­nig re­sul­taat.

Slui­ter­tijd kie­zen

Je hebt de keu­ze uit twee mo­ge­lijk­he­den om stro­mend wa­ter te fo­to­gra­fe­ren. Je hebt de ‘kitsch’va­ri­ant waar­bij je een slui­ter­tijd ge­bruikt die tus­sen 8 en 60 se­con­den ligt. De con­tou­ren van het wa­ter wor­den dan uit­ge­smeerd en het lijkt net als­of je de beek met wat­ten hebt ge­vuld. De an­de­re op­tie is om een slui­ter­tijd tus­sen 0,3 en 1,6 se­con­den te ge­brui­ken, af­han­ke­lijk van de stroom­snel­heid van het wa­ter. Het wa­ter wordt dan wel iets wa­zi­ger, maar het ziet er nog steeds rust­ge­vend uit en je houdt de struc­tuur van de beek in­tact.

De juis­te plek

Een goe­de stand­plaats is ook erg be­lang­rijk. Vaak heb je al­leen maar de op­tie om aan de rand van een beek­je te staan. Daar ligt dan ook het pro­bleem. De mees­te fo­to’s van een beek­je zien er het mooist uit als de fo­to van­uit het mid­den van de beek is ge­no­men. Bij een on­diep beek­je is dat geen pro­bleem, maar het wordt knap las­tig als het wa­ter een stuk die­per is. Fo­to­graaf Ra­do­mir loopt re­gel­ma­tig in zijn zwem­broek als hij een fo­to in het mid­den van een beek wilt ne­men. Tot een graad of zes is dat nog wel te doen, zegt hij. Als het toch echt te koud is, raad hij aan om laar­zen mee te ne­men of een waad­broek te dra­gen. Bij diep wa­ter is zo’n pvc-broek een ech­te aan­ra­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.