De per­fec­te ne­vel

Een prach­ti­ge och­tend­ne­vel kan niet al­leen je zicht ont­ne­men, het kan ook je fo­to ver­rij­ken.

CHIP FOTO Magazine - - Herfstfotografie -

Veel men­sen heb­ben een he­kel aan een dich­te och­tend­ne­vel. Als je met de au­to on­der­weg bent is dich­te mist vaak de oor­zaak van lan­ge fi­les en veel ir­ri­ta­tie. Daar­naast is het vaak be­hoor­lijk koud en laat de zon zich pas laat zien. Als na­tuur­fo­to­graaf (in spé) heb je ui­ter­aard een an­de­re mening. Och­tend­ne­vel is prach­tig en heeft ook iets mys­te­ri­eus. In de ne­vel is het licht mooi zacht en is er wei­nig con­trast. Het is wel las­tig om een mooie lo­ca­tie te vin­den, om­dat je bij een dich­te mist vrij­wel niets kunt zien. Pro­beer daar­om bij een dik­ke och­tend­ne­vel te fo­to­gra­fe­ren op plek­ken die je goed kent.

Goed be­lich­ten is be­lang­rijk

In de ne­vel moet je re­ke­ning met de be­lich­ting. Door het ve­le licht wordt het las­tig om het licht te me­ten met de meer­vlaks­me­ting

(ook wel ma­trix­me­ting of eva­lu­a­tie­ve me­ting ge­noemd). De ca­me­ra denkt dat de he­le om­ge­ving nog­al hel­der is en zal daar­door te wei­nig be­lich­ten. Daar­om moet je in dit soort ge­val­len over­be­lich­ten. Meest­al is één stop ge­noeg.

Voor een ex­tra mooi re­sul­taat, moet je op een mis­ti­ge och­tend bo­ven­op een berg gaan staan. Je hebt dan een prach­tig uitzicht van de ne­vel en de eer­ste zon­ne­stra­len. In Ne­der­land is het

las­tig om een ho­ge berg te vin­den, maar je zou dit een keer kun­nen com­bi­ne­ren met een week­end­je hi­ken in Duits­land. Om zo’n fo­to goed te ma­ken moet je een te­le­lens ge­brui­ken. Je kunt dan het be­lang­rijk­ste fo­to­gra­fe­ren, zo­als de zon­ne­stra­len, de ne­vel, de wol­ken en de bo­men. Het las­tig­ste blijft de com­po­si­tie. Ne­vel en wol­ken be­we­gen zich vaak snel, zo­dat je niet veel tijd hebt om de fo­to te ma­ken. Je moet er ook voor zor­gen dat er niets be­lang­rijks in je fo­to ver­bor­gen blijft of bui­ten beeld valt. Let er bij­voor­beeld op dat de ne­vel niet een van je prach­ti­ge boom­top­pen ver­bergt. Je kunt van te­vo­ren je com­po­si­tie be­pa­len en dan ho­pen dat de ne­vel zich op de ge­wens­te ma­nier vormt. Je kunt ook pro­be­ren om snel te re­a­ge­ren en vast te leg­gen wat er op dat mo­ment be­schik­baar is. De­ze me­tho­de heeft meest­al de voor­keur, maar het is wel las­ti­ger om je fo­to de juis­te in­vul­ling te ge­ven. Je moet daar een beet­je mee oe­fe­nen en fee­ling voor krij­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.