On­scher­pe fo­to’s

CHIP FOTO Magazine - - Herfstfotografie -

Met een klein dia­frag­ma krijg je veel scherp­te­diep­te en dat wil je ook bij de­tail­fo­to­gra­fie. Soms komt het wel eens voor dat je fo­to’s toch net niet he­le­maal scherp zijn. Dit komt door dif­frac­tie (af­bui­gen van het licht). Wan­neer er dif­frac­tie op­treedt heeft dat in­vloed op de scherp­te van je fo­to. Dit komt voor­na­me­lijk voor bij een klein dia­frag­ma van­af f/16 (bij een heel groot dia­frag­ma heb je juist weer kans op chro­ma­ti­sche ab­be­ra­tie, of­te­wel kleur­schif­tin­gen). Om dif­frac­tie te­gen te gaan kun je het dia­frag­ma iets ver­gro­ten naar f/8 of f/11. Dit is meest­al de ‘sweet spot’ bij veel lenzen. Maak je ech­ter niet te­veel zor­gen over een beet­je on­scherp­te. Vaak is de vi­su­e­le im­pres­sie be­lang­rij­ker dan een su­per­scher­pe fo­to. Daar­naast kun je in som­mi­ge ge­val­len ook fo­cus­stac­king ge­brui­ken. Hier­bij kun je met soft­wa­re de scherp­te­diep­te van meer­de­re fo­to’s com­bi­ne­ren tot één haar­scher­pe fo­to.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.