Het per­fec­te licht voor die­ren­fo­to’s

Als de we­reld wordt on­der­ge­dom­peld in het prach­ti­ge avond­licht, is het mo­ment aan­ge­bro­ken om op jacht te gaan voor de mooi­ste die­ren­fo­to.

CHIP FOTO Magazine - - Herfstfotografie -

Met een mo­der­ne ca­me­ra, kun je met vrij wei­nig in­stel­lin­gen een prach­ti­ge fo­to ma­ken. Waar je tien jaar ge­le­den nog aan het stun­te­len was om een mooie die­ren­fo­to te ma­ken, kun­nen di­gi­ta­le ca­me­ra’s te­gen­woor­dig zon­der pro­ble­men een zeer net­te fo­to ma­ken. Vaak ont­breekt er bij de­ze fo­to’s toch nog iets spe­ci­aals of zien de fo­to’s er een beet­je saai uit. Het is na­me­lijk niet meer ge­noeg om de he­le zwij­nen­fa­mi­lie op de fo­to te krij­gen. Pas als je de big­gen met mooi licht kunt fo­to­gra­fe­ren, wordt je shot echt bij­zon­der.

Om je fo­to op te la­ten val­len, zijn er drie tech­nie­ken die je kunt ge­brui­ken: een sil­hou­et­fo­to, een fo­to met rand­gloed of een ach­ter­grond met gou­den gloed. Voor el­ke tech­niek is de po­si­tie van de zon en de lo­ca­tie van het dier ont­zet­tend be­lang­rijk. Het na­deel is dat je maar wei­nig tijd hebt om de fo­to te ma­ken. Dit komt om­dat de zon al­leen de eer­ste en laat­ste der­tig mi­nu­ten van de dag het pas­sen­de licht geeft. Daar­naast staat het dier na­tuur­lijk ook niet stil. Het is de groot­ste uit­da­ging voor de am­bi­ti­eu­ze na­tuur­fo­to­graaf om op het juis­te mo­ment, op de juis­te plek, het dier in per­fec­te licht­om­stan­dig­he­den te fo­to­gra­fe­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.