Een car­ri­è­re dank­zij Instagram

CHIP FOTO Magazine - - Sizoo Brothers -

Bas­ti­aan, Bob en Wil­lem Si­zoo zijn dank­zij Instagram be­lang­rij­ke in­flu­en­cers en ge­wil­de fo­to­gra­fen voor merken als Adi­das, Phi­lips en Di­or. Sinds maart 2017 zijn ze am­bas­sa­deurs van Pa­naso­nic. Wat dat al­le­maal in­houdt, ho­ren we van Bob Si­zoo.

De broer­tjes Si­zoo, de twee­ling Bob en Wil­lem (19) en hun ou­de­re broer Bas­ti­aan (21) groei­en op in Ma­la­wi. Na te­rug­keer in Ne­der­land rond 2003, de jon­gens zit­ten dan in de ba­sis­school­leef­tijd, gaat het ge­zin in de Ach­ter­hoek wo­nen. Bas­ti­aan fo­to­gra­feer­de al op vrij jon­ge leef­tijd, maar Bob en Wil­lem in­te­res­se­ren zich er niet zo voor. Na­dat Bas­ti­aan een fo­to­wed­strijd van

Na­tGeo Ju­ni­or wint, den­ken de an­de­re twee: “dat is wel een heel mooie ma­nier om aan­dacht te krij­gen. Wij gaan ook fo­to­gra­fe­ren.”

Ze ope­nen een Instagram-ac­count, maar ver­tel­len er niks over te­gen hun an­de­re broer. De twee­ling krijgt bin­nen een mum van tijd en­ke­le hon­der­den vol­gers en al snel loopt dit uit tot een dui­zend­tal. Door de snel­le groei van het aan­tal vol­gers in­te­res­se­ren ook de eer­ste be­drij­ven zich voor de fo­to­gra­fe­ren­de broer­tjes.

In­tus­sen heeft ook Bas­ti­aan een In­st­agram­ac­count en tel­kens wan­neer het thuis in de Ach­ter­hoek mis­tig is, of er is een zons­on­der­gang, gaat het drie­tal naar bui­ten om fo­to’s te ma­ken en te pos­ten. Het maakt de broers in­sta-fa­mous.

Zo­dra de jon­ge­re broer­tjes zes­tien zijn, mo­gen ze ook zelf­stan­dig wat ver­de­re rei­zen ma­ken, en zo wordt het Ach­ter­hoek­se land­schap in­ge­ruild voor stads­fo­to’s van on­der meer Lon­den en Ber­lijn. Op de­ze ma­nier voe­gen ze stads- en por­tret­fo­to­gra­fie toe aan hun ar­se­naal.

In­mid­dels wo­nen en wer­ken ze in Am­ster­dam en wer­ken ze al­le drie op hun ei­gen ma­nier aan een car­ri­è­re als zelf­stan­dig fo­to­graaf.

Waar­aan zijn jul­lie fo­to’s het best te her­ken­nen?

“Als je door al­le fo­to’s van ons gaat, dan zie je dat wij al­le drie een ei­gen stijl heb­ben. Dat lag in het be­gin veel dich­ter bij el­kaar, maar naar­ma­te we ou­der wor­den, is dat on­der­scheid veel dui­de­lij­ker. Wil­lem blinkt uit in fas­hi­on, Bas­ti­aan in reis­fo­to­gra­fie en ik neig meer naar an­de­re me­dia, zo­als vi­deo en fo­to’s van mu­zi­kan­ten. Het is niet zo dat de ene al­leen zwart-wit doet en de an­der kleur. Zo dui­de­lijk is het on­der­scheid nu ook weer niet. Ie­der van ons ge­bruikt een ei­gen beeld­taal.”

Hoe be­lang­rijk was Instagram voor jul­lie car­ri­è­re?

“Instagram heeft ons veel ge­bracht. Het heeft ons aan­ge­zet tot fo­to­gra­fe­ren en ik heb er veel vrien­den van over de he­le we­reld aan over­ge­hou­den. Als ik en mijn broers op reis gaan naar het bui­ten­land, re­ge­len we al­tijd

in­sta-meets met an­de­re fo­to­gra­fen.

Via Instagram deel ik op een snel­le ma­nier mijn port­fo­lio en ik krijg er ook klus­sen en an­de­re sa­men­wer­kin­gen door.”

Wan­neer werd fotografie ook een bron van in­kom­sten?

Ik ben be­gon­nen met fo­to’s ma­ken toen ik twaalf of der­tien was en op mijn zes­tien­de had ik door dat er geld mee te ver­die­nen viel. Toen al mijn school­vriend­jes een bij­baan­tje gin­gen zoe­ken, plaatste ik fo­to’s voor geld op Instagram. Ik ver­dien­de daar­mee be­dra­gen waar zij een maand voor moesten wer­ken in de su­per­markt. Toen ik op mijn acht­tien­de naar Am­ster­dam ver­huis­de met mijn broers, ben ik gaan na­den­ken hoe ik van fotografie mijn baan kon ma­ken. Dat he­le pro­ces is heel na­tuur­lijk ver­lo­pen.”

Heb je een fotografie-op­lei­ding ge­volgd?

“Ei­gen­lijk niet. Door het ge­woon te doen, sa­men met mijn broers, heb­ben we van el­kaar ge­leerd hoe je fo­to­gra­feert. Wil­lem heeft mij din­gen ge­leerd en ik hem. We ke­ken al­les van el­kaar af. We heb­ben wel op de Fo­to­vak­school ge­ze­ten, maar daar was voor ons niet zo veel te le­ren. Wij wa­ren toen al een tijd­je be­zig, en ook wel wat ver­der. Daar za­ten we dan op ons ze­ven­tien­de tus­sen al die 23-ja­ri­gen. De Fo­to­vak­school pas­te niet bij on­ze ma­nier van fo­to­gra­fe­ren en le­ren. Wij ge­lo­ven er­in dat je pas echt leert als je zelf in het die­pe wordt ge­gooid. Voor som­mi­ge men­sen zal dit an­ders zijn. Dit heeft be­trek­king op al­le soor­ten op­lei­din­gen. Een fotografie-op­lei­ding is voor ons niet the way to go als we echt iets wil­len le­ren. De prak­tijk heeft ons het mees­te ge­leerd.”

Hoe werd je am­bas­sa­deur van Pa­naso­nic?

“Toen we in het be­gin am­bas­sa­deurs wa­ren voor an­de­re fo­to­mer­ken ging dat op de vol­gen­de ma­nier: het merk heeft een be­drag be­schik­baar, geeft ons een ca­me­ra met de op­dracht om een be­paald aan­tal fo­to’s per week te pos­ten op so­ci­al me­dia en het merk daar­bij te noe­men. Het was erg ge­richt op re­cla­me. Sinds an­der­half jaar zijn we bij Pa­naso­nic en daar gaat het an­ders. We krij­gen ge­rich­te op­drach­ten waar­bij de con­tent be­lang­rij­ker is dan de hoe­veel­heid fo­to’s. Wij tes­ten bij­voor­beeld een nieu­we Lu­mix-ca­me­ra en pos­ten daar re­gel­ma­tig fo­to’s van. We heb­ben sa­men zo’n 200.000 vol­gers, dus als Bob, Wil­lem en ik fo­to’s pos­ten, dan krij­gen heel veel men­sen die te zien. Wij krij­gen de kans om de nieuw­ste producten te tes­ten en dui­zen­den In­st­agram­mers zien fo­to’s die ge­maakt zijn met Pa­naso­nic Lu­mix. Wij zijn heel blij met de­ze sa­men­wer­king en ik denk dat Pa­naso­nic ook heel blij is.”

Is er nog tijd om er met zijn drie­ën op uit te trek­ken, zo­als vroe­ger?

“Ge­za­men­lij­ke pro­jec­ten zijn zeld­zaam, maar als het ge­beurt, is het tel­kens heel leuk. We zijn on­langs nog voor Pa­naso­nic aan­we­zig ge­weest op Pho­to­ki­na en het was wel heel leuk om weer met zijn drie­ën op pad te zijn. Dat ge­beurt de laat­ste tijd niet meer zo veel. Wil­lem en ik zit­ten nog wel re­gel­ma­tig bij el­kaar, om­dat we veel in de­zelf­de sec­tor zit­ten met fas­hi­on en mu­ziek. Bas­ti­aan is druk met zijn stu­die taal­we­ten­schap­pen en is veel op reis om re­por­ta­ges te schie­ten. Daar blinkt hij echt in uit.”

Heb je een fa­vo­riet toe­stel waar je al jouw fo­to’s mee maakt?

“Mijn fa­vo­riet is de Pa­naso­nic GH5. Daar heb ik heel veel mee ge­fo­to­gra­feerd en dat doe ik nog steeds. Daar­naast ge­bruik ik voor vi­deo de GH5S, want ik maak vi­deo­clips voor mu­zi­kan­ten en short­film-ach­ti­ge clips. De GH5S le­vert ge­wel­di­ge, pro­fes­si­o­ne­le beel­den af. Wil­lem doet nu zijn fas­hi­on- en reis­fo­to­gra­fie met de nieu­we Lu­mix G9.”

Wat brengt de toe­komst voor de Si­zoo Bro­thers?

“Bin­nen­kort gaan we voor Pa­naso­nic naar Na­mi­bië. De fo­to’s die we daar ma­ken zijn voor Instagram, maar ook voor Pa­naso­nic om met hun vol­gers te de­len. We zijn met Pa­naso­nic ook een pro­ject ge­start om jon­ge fo­to­gra­fen de kans te ge­ven LU­MIX Gca­me­ra’s en -lenzen uit­ge­breid te tes­ten en daar­mee hun ei­gen stijl te ont­dek­ken. We heb­ben on­ze vol­gers op­ge­roe­pen zich op te ge­ven en Pa­naso­nic is nu be­zig met het ma­ken van een se­lec­tie.

Ik zelf wil in de toe­komst, naast fotografie, ook meer doen met vi­deo. Niet om zelf ach­ter de ca­me­ra te staan, maar als di­rec­tor. Maar fotografie zal al­tijd een in­te­res­se van me blij­ven. Ik vind het heer­lijk om naar een stad als Lon­den te gaan en er op los te schie­ten en te pos­ten. Dat heb­ben we ook van het be­gin af aan al zo ge­daan. In dat op­zicht zijn on­ze Instagram-ac­counts een bi­o­gra­fie in beel­den. Je kunt pre­cies zien hoe wij ons heb­ben ont­wik­keld van be­gin­ners in de Ach­ter­hoek tot pro­fes­si­o­nals in Am­ster­dam.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.