Olym­pus Tough TG-5 (ca. 450 eu­ro)

CHIP FOTO Magazine - - Waterdichte Camera’s -

Op het eer­ste ge­zicht doet de Olym­pus TG-5 niets echt uit­ste­kend. De ca­me­ra heeft de laag­ste re­so­lu­tie van al­le­maal, een dis­play met even­eens la­ge re­so­lu­tie en een ge­ïn­te­greer­de 4x zoom. En toch is dit mo­del de test­win­naar. De re­den daar­voor is de uit­ge­brei­de en prak­ti­sche uit­rus­ting, en de goe­de beeld­kwa­li­teit.

We ge­ven toe dat 12 me­ga­pixel op een 1/2,3-inch sen­sor klinkt als een ou­de­re ca­me­ra-ge­ne­ra­tie, maar de goe­de beeld­kwa­li­teit wordt be­reikt met een paar slim­me truc­jes: de Olym­pus TG-5 is als eni­ge ca­me­ra in de­ze test in staat om fo­to’s in het raw-for­maat op te slaan. Je kunt met beeld­be­wer­king dus meer kwa­li­teit naar bo­ven ha­len. Bo­ven­dien is het dank­zij het f/2-4.9 licht­ster­ke 25-100x zoom­ob­jec­tief mo­ge­lijk om de ISO-waar­de ook bij wei­nig om­ge­vings­licht laag te hou­den.

In het la­bo­ra­to­ri­um haal­de de TG-5 in elk ge­val tot en met ISO 400 op­mer­ke­lij­ke re­sul­ta­ten, met de min­ste hoe­veel­heid ruis van al­le vier de ca­me­ra’s. Al­leen val­len de me­tin­gen wat be­treft de­tails wat ma­ger uit. Ver­te­ke­ning en vig­net­te­ring aan de ran­den zijn bij de TG-5 daar­en­te­gen zelfs met een ver­groot­glas niet te vin­den - uit­ste­kend!

Voor een out­door-ca­me­ra dus op­mer­ke­lij­ke waar­des voor beeld­kwa­li­teit, maar de Olym­pus TG-5 scoort voor­al bij de uit­rus­ting: vi­deo in UHD-re­so­lu­tie met 3840x2160 pixels en 30 beel­den/s zor­gen voor scher­pe film­pjes. Een an­der plus­punt is de snel­le au­to­fo­cus, die zo­wel bij ge­zichts­her­ken­ning als in de volg­mo­dus 15 fo­to’s per se­con­de haalt. Ver­der is er wlan en gps aan boord. De ac­cu le­vert ge­noeg stroom voor 340 fo­to’s en zit sa­men met de ge­heu­gen­kaart in een goed af­ge­slo­ten ruim­te. Al­leen wan­neer je de ca­me­ra op een diep­te van 15 me­ter of meer wilt ge­brui­ken, kun je be­ter het op­ti­o­neel ver­krijg­ba­re PT-058 On­der­wa­ter­huis aan­schaf­fen. Daar be­taal je ove­ri­gens wel bij­na

300 eu­ro ex­tra voor.

Rijk ver­sier­de ge­vels zijn niet echt de spe­ci­a­li­teit van de TG-5, maar ge­luk­kig kom je die on­der wa­ter niet veel te­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.